Kategoria: Wypoczynek

14 sierpnia 2017

Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie śląskim lato 2017

W województwie śląskim wakacje na koloniach, obozach, biwakach, półkoloniach spędza blisko 80 000 dzieci. Organizatorzy zgłosili 1905 turnusów, z czego 846 to półkolonie, na których wypoczywało lub wypoczywa w woj. śląskim ponad 33 800 dzieci.

Zgłaszanie wypoczynku do kuratorium oświaty

Każdy wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w tym zagraniczny (z wyjątkiem wyjazdów z rodzicami lub krewnymi, czy też osobami bliskimi, znanymi rodzicom osobiście) musi zostać zgłoszony do kuratorium oświaty w tym województwie, na terenie którego mieści się siedziba organizatora. Pierwszy etap weryfikacji przygotowania organizatora do przyjęcia dzieci na obozy, kolonie i półkolonie to analiza dokumentacji. Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, może organizować wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Ponadto musi zapewnić: zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, dostęp do opieki medycznej, odpowiedni program wypoczynku oraz zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, a także wyżywienie, bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru  wodnego oraz  bezpieczne przebywanie w górach zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentacja zgłoszenia jest analizowana przez pracowników kuratorium. Jeśli jest zgodna z prawem, wypoczynek zostaje umieszczony w bazie wypoczynku. Baza wypoczynku jest ogólnie dostępna na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/ i każdy może sprawdzić, czy np. kolonie, obóz, półkolonie zostały zgłoszone do kuratorium. Straż pożarna również zgłasza do kuratorium stwierdzone nieprawidłowości w zakresie spełniania przez obiekty wymagań ppoż.

Należy również zaznaczyć, że organizatorom, którzy nie dopełnią obowiązku zgłoszenia wypoczynku do kuratorium, grozi kara grzywny wymierzana zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nadzór kuratora oświaty  nad wypoczynkiem

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty w tym województwie, na terenie którego wypoczynek się odbywa. Kolonie, półkolonie, obozy są systematycznie od początku wakacji kontrolowane.

W woj. śląskim pracownicy Kuratorium przeprowadzili do połowy sierpnia  około 300 kontroli i zaplanowano kolejne. Kontrolowano również obozy pod namiotami zlokalizowane w lasach. Zwracano uwagę m. in. na kwalifikacje kadry, sprawdzano, czy uczestnicy obozów mają zapewnione bezpieczne warunki, czy wiedzą,  jak należy zachować się w sytuacji nagłych, niebezpiecznych zdarzeń, gdzie znajduje się miejsce zbiórki w przypadku ewakuacji, czy obozowicze znają najbliższą okolicę, czy zapewniona jest łączność telefoniczna ze służbami na wypadek zdarzeń zagrażających uczestnikom obozu.

Śląski Kurator Oświaty zwracał się również do kuratorów o przeprowadzenie kontroli wypoczynku zlokalizowanego w innym województwie, np. w przypadku interwencji rodziców, a także w przypadku wypoczynku finansowanego ze środków wojewody.

Kontrole doraźne obozów harcerskich

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer 12 sierpnia 2017 r. ustaliła z dyrektorami  Delegatur zasady przeprowadzenia kontroli doraźnych obozów zlokalizowanych w lasach, na polanach i innych tego typu miejscach. Wstępnie wytypowano 14 obozów do kontroli. Kontrole obozów prowadzą pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Straż Pożarna – każda ze służb w ramach swoich uprawnień. 12 sierpnia 2017 r. Kontrolowane są obozy, w których dzieci przebywają pod namiotami lub w domkach zlokalizowanych w lesie. Kontrole doraźne  ukierunkowane na sprawdzenie przygotowania uczestników obozu do zachowania się w sytuacji nagłego zagrożenia klęskami żywiołowymi przeprowadzano już od niedzieli 13 sierpnia. Należy jednak zaznaczyć, że w tych obozów kontrolujący byli już wcześniej. Wyniki kontroli potwierdzają, że zapewniono harcerzom bezpieczne warunki. W jednym przypadku dzieci nie wiedziały, gdzie powinny się zebrać w przypadku zarządzenia ewakuacji.

Na jednym  ze skontrolowanych obozów organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza – Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku im. Janusza Korczaka  w Rudzie Śląskiej przebywają harcerze z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Należy podkreślić, że dzieci doskonale orientowały się,  gdzie mają się udać w przypadku zagrożenia, jak powinny się zachować, do kogo zwrócić. Kierownictwo opracowało już w poprzednich latach specjalną instrukcję, dostosowaną do niepełnosprawności dzieci: są to  np. obrazki, wierszyki rymowane.

Wypoczywających na obozie w Poraju harcerzy 13 sierpnia odwiedzili: Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży czuwa wiele instytucji, m. in.: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Wszystkie służby współpracują ze sobą. Do dyspozycji jest również służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowa infolinia interwencyjna pod numerem 32 – 20 – 77 – 077 obsługująca zgłoszenia dotyczące organizacji wypoczynku).

 

Zdjęcia: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej

26 czerwca 2017

Bezpieczne wakacje – list Śląskiego Kuratora Oświaty


Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającymi się wakacjami zadaniem nas wszystkich jest zapewnienie wypoczywającym uczniom jak najlepszych warunków, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

Przypominam, że wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży trwająca nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie wakacji w kraju lub zagranicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozu stacjonarnego i wędrownego podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty. Każda zgłoszona i zatwierdzona przez kuratora oświaty forma wypoczynku jest umieszczona w elektronicznej bazie wypoczynku. Można to sprawdzić korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wypoczynek.men.gov.pl

Zachęcam Rodziców i opiekunów dzieci do pozyskiwania informacji o wypoczynku, na który ma pojechać dziecko, sprawdzenia czy jest on zarejestrowany i zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę o zwrócenie uwagi w szczególności na:
• warunki sanitarno-higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
• kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone Wasze dziecko,
• zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku,
• program wypoczynku,
• regulamin pobytu na placówce wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego),
• organizację bezpiecznego transportu dzieci.

Dodatkowe informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronach internetowych: men.gov.pl/pl/wypoczynek oraz www.kuratorium.katowice.pl – zakładka wypoczynek, gdzie można zapoznać się m.in. z wymaganiami dotyczącymi zasad organizacji wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży, wymogów higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Informuję jednocześnie, że nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czuwa wiele instytucji, m. in.: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, do których zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc. Korzystajcie Państwo z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku. W razie stwierdzenia uchybień lub niesolidności organizatora, nie zwlekajcie z powiadomieniem podmiotów właściwych do ich kontroli. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji wypoczynku można uzyskać, dzwoniąc do pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach pod numery telefonów 32 – 60 – 63 – 022 oraz Delegatur Kuratorium Oświaty, które koordynują organizację wypoczynku na obszarze swojego działania.

Do Państwa dyspozycji jest również służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, która wspólnie z Kuratorium Oświaty w Katowicach oddaje do Państwa dyspozycji całodobową infolinię interwencyjną pod numerem 32 – 20 – 77 – 077 obsługującą zgłoszenia dotyczące organizacji wypoczynku.

Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom letni wypoczynek będzie w pełni bezpieczny, przyniesie wypoczywającym dzieciom i młodzieży wiele radości oraz niezapomnianych chwil.


Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

8 czerwca 2017

„Bezpieczna Woda” – akcja informacyjno-edukacyjna

Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK realizuje Akcję „Bezpieczna Woda”.

(więcej…)