25 października 2017

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisko: Sprzątaczka w Delegaturze w Sosnowcu

Kuratorium Oświaty w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko:

Sprzątaczka w Delegaturze w Sosnowcu

wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

miejsce wykonywania pracy: Sosnowiec

stanowiska –  2

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

  • Wykształcenie: podstawowe,
  • Doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Utrzymanie czystości w  pomieszczeniach Delegatury w Sosnowcu przy ul. Krzywa 2 Kuratorium Oświaty w Katowicach

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie  o nieskazaniu za umyślne przestępstwo,
  • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Terminy i Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2017r.

Decyduje data: stempla pocztowego, osobistego dostarczenia ofert do urzędu.

Miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice, pok.6.10 Kancelaria.

 Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (032) 606-30-25.

 

Śląski Kurator Oświaty

mgr Urszula Bauer