11 października 2017

Wolne stanowisko pracy na stanowisku sprzątaczki w Delegaturze w Gliwicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko:

sprzątaczka

 wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

miejsce wykonywania pracy: Gliwice

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

  • Wykształcenie: podstawowe,
  • Doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Utrzymanie czystości w  pomieszczeniach Delegatury w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35 Kuratorium Oświaty w Katowicach

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Terminy i Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2017r.

Decyduje data: stempla pocztowego, osobistego dostarczenia ofert do urzędu.

Miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice, pok.6.10 Kancelaria.

 Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (032) 606-30-25.

 

Śląski Kurator Oświaty

   mgr Urszula Bauer