21 grudnia 2017

Arkusze monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Informacja dotycząca wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz publicznych i niepublicznych szkołach dla młodzieży i dorosłych.


I. Przez uczniów rozumiemy również dzieci i słuchaczy szkół dla dorosłych.

II. Dane wskazywane w arkuszu muszą być aktualne, tj. na dzień wypełniania arkusza.

III. Pytania od 1 do 4 dotyczą zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i służą ustaleniu, jaka liczba uczniów obejmowana jest więcej niż jedną formą zajęć. Formy zajęć w przedszkolach, szkołach dla dzieci i młodzieży oraz szkołach dla dorosłych wskazane są w przepisach.

IV. W przypadku szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkole dyrektorzy muszą wypełnić arkusz dwukrotnie: 1 dla uczniów szkoły, 2 dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na te szkoły i dopilnowanie, aby dyrektorzy w ten właśnie sposób przekazali dane do arkuszy.

V. Jeśli w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały gimnazjum, szkoła wypełnia jeden arkusz. Przedszkola i szkoły niepubliczne zobowiązane są do wypełniania arkusza monitorowania.

VI. Z uwagi na zgłaszane do MEN uwagi dyrektorów do arkusza monitorowania, wskazujące na fakt, że nie wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w przedszkolu/szkole uwzględnione są w arkuszu organizacji, proponujemy aby w takich sytuacjach dyrektorzy wskazywali odpowiedź NIE.


Natomiast w WYJAŚNIENIACH musi znaleźć się informacja:

  • ile godzin wskazano w arkuszu organizacyjnym?
  • ile godzin jest realizowanych dodatkowo, z jakiej puli?
  • czy dodatkowe godziny są finansowane? – jeżeli tak, to z jakich środków?