28 kwietnia 2020

SIO. Subwencja 2020 – dane ostateczne w strefie dla zalogowanych

W piśmie nr DWST-WSST.356.2840.2020.BK z dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dodatkowe informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) na rok 2020.


Dodatkowe informacje związane z naliczeniem subwencji zamieszczone zostały w tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (strefasio.men.gov.pl) w zakładce Raporty/Subwencja, w sekcji „Subwencja 2020 (dane ostateczne):

  • Informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020 (pismo nr DWST-WSST.356.2840.2020.BK z dnia 21 kwietnia 2020r.),
  • wykaz szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.,
  • zestawienie, zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ww. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających: na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim oraz urlopach na warunkach urlopów macierzyńskich, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.

Zestawienie dotyczące kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zostanie w najbliższym czasie udostępnione w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej.

W ramach przeprowadzonej weryfikacji danych, które wykorzystano do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 uwzględniono dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej według stanu bazy danych na dzień 22 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o ponowne sprawdzenie poprawności danych statystycznych, które zostały przyjęte do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych statystycznych ze stanem faktycznym, skutkujących naliczeniem dla jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie wyższej od należnej, należy o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ww. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie będzie możliwe zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach:
– przekazania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych błędnych danych w systemie informacji oświatowej,
– niekompletności danych systemu informacji oświatowej zawinionych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przez jednostki samorządu terytorialnego.


Źródło: SIO · Strefa dla zalogowanych (Strefa pracownika) · Raporty