12 lutego 2018

Ogłoszenie o rekrutacji trenerów – koordynatorów zewnętrznego wsparcia w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli
o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-
-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie
z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE
w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół
w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

Wymagania związane ze współpracą z ORE:

 1. Czas współpracy: kwiecień – czerwiec 2018 r.
 2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
 3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.

Ostateczne terminy i miejsce szkolenia zostaną podane w marcu 2018 r.

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:

 1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
 2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
 5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

UWAGA!

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata
w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

 1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe),
 3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
 4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
 5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Do pobrania:

 1. Wymagania wobec kandydatów – zał. nr 4
 2. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 5
 3. Deklaracja o współpracy – zał. nr 8
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia) – zał. nr 9

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy – zał. nr 5), zgodnie z wymaganiami wobec kandydatów (zał. nr 4), wraz z kompletem dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 41A kancelaria pok. 6.10 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41A 40-024 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 28 lutego 2018 r.

Na terenie Kuratorium zostanie powołana komisja, której zadaniem będzie analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszeń zgodnie z opisanymi w ogłoszeniu warunkami.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • Weryfikacja formalna dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty).
 • Analiza merytoryczna zgłoszeń spełniających wymagania formalne.

Zgłoszenie, które nie spełni wymagań formalnych, zostaje odrzucone i nie podlega dalszej analizie.

W przypadku osób, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej spełnią wszystkie wymagania formalne, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki

Zał. nr 4-wymagania wobec kandydata
Data: 2018-02-13, rozmiar: 61 KB
Zał. nr 5- formularz zgloszeniowy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 67 KB
Zał. nr 8- deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 85 KB
Zał. nr 9- oświadczenie uczestnika
Data: 2018-02-13, rozmiar: 106 KB