5 kwietnia 2019

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem  zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty. 

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

Kto może się zgłosić?

Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne.

W jak sposób można się zgłosić?

Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany przez kuratorium oświaty, zadzwonić na jeden z podanych numerów lub wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne. Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu, w którym będzie mogła wziąć udział.

Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?  

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

 

Adresy, pod które można się zgłosić, chcąc zostać członkiem zespołu nadzorującego
podczas tegorocznych egzaminów szkolnych:
Kuratorium Oświaty Numer telefonu Adres e-mail
Dolnośląskie 502 097 536 egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorskie 532 997 592 egzamin2019@bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelskie 607 830 921

(81) 538 52 59

egzamin2019@kuratorium.lublin.pl
Lubuskie (95) 725 50 21 egzamin2019@ko-gorzow.edu.pl
Łódzkie 697 613 737 egzamin2019@kuratorium.lodz.pl
Małopolskie (12) 448 11 42 egzamin2019@kuratorium.krakow.pl
Mazowieckie 664 663 628 egzamin2019@kuratorium.waw.pl
Opolskie (77) 452 41 97

691 693 925

(77) 452 41 98

601 435 282

egzamin2019@kuratorium.opole.pl
Podkarpackie 728 832 622

(17) 867 11 19

egzamin2019@ko.rzeszow.pl
Podlaskie (85) 748 48 14 egzamin2019@kuratorium.bialystok.pl
Pomorskie 795 382 572

(58) 322 29 12

egzamin2019@kuratorium.gda.pl
Śląskie 604 228 872, 606 422 243 egzamin2019@kuratorium.katowice.pl
Świętokrzyskie (41) 342 15 36 egzamin2019@kuratorium.kielce.pl
Warmińsko-Mazurskie 511 275 104 egzamin2019@ko.olsztyn.pl
Wielkopolskie 780 386 062 egzamin2019@ko.poznan.pl
Zachodniopomorskie (91) 442 75 38 egzamin2019@kuratorium.szczecin.pl

 

 

Zmiany ujęte w rozporządzeniach pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6-25 maja 2019 r.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczyciele spoza danej szkoły. Chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowie, my #JesteśmyzWami

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Warszawa, 5 kwietnia 2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy

 


Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

• administrator danych i kontakt do niego: Śląski Kurator Oświaty, adres kuratorium;
• kontakt z inspektorem ochrony danych: Agata Andruszkiewicz, tel. 32 606 30 37, e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl
• cel i podstawy przetwarzania danych: wsparcie dyrektorów szkół w zapewnieniu składów zespołów egzaminacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 51 pkt 10 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
• odbiorcy danych: dyrektorzy szkół;
• okres przechowywania danych: do końca roku szkolnego 2018/2019
• uprawnienia na podstawie przepisów RODO: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
• inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia udostępnienie dyrektorom szkół informacji o możliwości powołania osoby, której dane dotyczą, w skład zespołów egzaminacyjnych.

Zbierane dane z podziałem na powiaty i gminy:
Imię i nazwisko…
Powiat..
Gmina …
Miejscowość…
Posiadane kwalifikacje: tak/nie
Obecne miejsce pracy…
Ostatnie miejsce pracy (w przypadku emerytów)…
Numer telefon…
Adres e-mail …
Terminy, w których mogą uczestniczyć w egzaminach…