Inne

Zadania biblioteki szkolnej – stanowisko lskiego Kuratora

Zadania biblioteki szkolnej

  1. Do realizacji zada statutowych szkoa publiczna powinna zapewni uczniom moliwo korzystania z   biblioteki.
  2. Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu owiaty su realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i modziey oraz ksztaceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w kadej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna.
  3. Statut okrela szczegóowo organizacj biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoy, w szczególnoci z uwzgldnieniem zada w zakresie:

  1)   udostpniania ksiek i innych róde informacji,

  2)   tworzenia warunków do poszukiwania, porzdkowania i wykorzystywania informacji z rónych róde oraz efektywnego posugiwania si technologi informacyjn,

  3)   rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowa uczniów oraz wyrabiania i pogbiania u uczniów nawyku czytania i uczenia si,

  4)   organizowania rónorodnych dziaa rozwijajcych wraliwo kulturow i spoeczn.

Statut szkoy okrela równie zasady wspópracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

Biblioteka szkolna powinna wspomaga realizacj zada i celów  szkoy okrelonych w podstawie programowej ksztacenia ogólnego. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoywa si do zasobów biblioteki szkolnej i wspópracowa z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samoksztacenia i wiadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Przepis art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach w zw. z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie owiaty daje podstaw do przyjcia, e biblioteka szkolna jest pracowni szkoy, a jej organizacja i stworzenie uczniom moliwoci korzystania z niej s obligatoryjne (wyrok NSA Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r. I OSK 2473/12).

  1. W bibliotece szkolnej s gromadzone podrczniki, materiay edukacyjne, materiay wiczeniowe i inne materiay biblioteczne. Czynnoci zwizane z zakupem do biblioteki szkolnej podrczników, materiaów edukacyjnych, materiaów wiczeniowych i innych materiaów bibliotecznych oraz czynnoci zwizane z gospodarowaniem tymi podrcznikami i materiaami wykonuje dyrektor szkoy.
  2. Tygodniowy wymiar godzin nauczycieli – bibliotekarzy bibliotek szkolnych wynosi  30 godzin. Nauczyciele mog realizowa godziny doranych zastpstw wycznie poza obowizkami wynikajcymi z zatrudnienia, w okrelonym w umowie, wymiarze czasu pracy. Za prac w ramach doranych zastpstw, nauczycielom przysuguje dodatkowe wynagrodzenie. Stosownie do zapisów art. 39 ustawy o systemie owiaty, podejmowanie decyzji w zakresie organizacji pracy szkoy jest kompetencj dyrektora szkoy, który zgodnie z ust. 3 ww. artykuu jest kierownikiem zakadu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. Ustawodawca deleguje take na dyrektora szkoy zadania z zakresu rozliczania czasu pracy nauczycieli oraz wynagrodzenia nauczycieli. Dyrektorzy szkó zobligowani s do dziaania w zakresie obowizujcego prawa. Ich decyzje podlegaj weryfikacji sdów pracy, gdy w myl art. 91 c ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, spory o roszczenie ze stosunku pracy nauczycieli, niezalene od formy nawizania stosunku pracy, rozpatrywane s przez sdy pracy, które s niezawise i wydaj wyroki. Ponadto, zgodnie z art. 184 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), nadzór i kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy, sprawuje Pastwowa Inspekcja Pracy.

 

 

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dn. 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 2572, z pón. zm.) – art. 22aj, art. 67
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z pón. zm.) -  art. 22
  • Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z pón. zm.)- art. 42 ust.3, art. 35, art. 91c
  • Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz. U. nr 61, poz. 624)
  • Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia ogólnego w poszczególnych typach szkó (Dz. U. z 2012, poz. 977)

 

 

Dodany: 2015-03-03
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: