Inne

Centralny Rejestr Orzecze Dyscyplinarnych

 CENTRALNY REJESTR ORZECZE DYSCYPLINARNYCH

 

Nowelizacj ustawy – Karta Nauczyciela wprowadzono Centralny Rejestru Orzecze Dyscyplinarnych, w którym gromadzone s informacje o nauczycielach:

·         prawomocnie ukaranych kar wydalenia z zawodu nauczyciel,

·         prawomocnie ukaranych kar zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,

·         zawieszonych w penieniu obowizków nauczyciela.

 

Rejestr prowadzony jest przez Ministra Edukacji Narodowej w systemie teleinformatycznym i stanowi narzdzie wspomagajce dyrektorów szkó i placówek, w pozyskiwaniu informacji o nieukaraniu osób ubiegajcych si o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, karami dyscyplinarnymi.  

 

Podstaw wpisu do rejestru jest pisemne zawiadomienie o prawomocnym ukaraniu nauczyciela jedn z ww. kar dyscyplinarnych, sporzdzone odpowiednio przez przewodniczcego komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji albo przewodniczcego odwoawczej komisji dyscyplinarnej, i przesanego do rejestru niezwocznie po uprawomocnieniu si orzeczenia.

 

Rejestr zawiera nastpujce dane:

 • dane identyfikujce nauczyciela,
 • rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej oraz okres ukarania,
 • oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydaa prawomocne orzeczenie, wraz z sygnatur sprawy,
 • dat wydania i uprawomocnienia si orzeczenia,
 • dat i miejsce popenienia czynu, którego dotyczy orzeczenie,
 • dat dorczenia nauczycielowi orzeczenia.

 

 

Prawo do uzyskania informacji z rejestru przysuguje:

 

do dnia 31 grudnia 2016 r. nauczyciel mia obowizek skadania owiadcze o nieukaraniu karami dyscyplinarnym

 

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.:

 • osobie ubiegajcej si o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela - w odniesieniu do informacji, które bezporednio jej dotycz,
 • dyrektorowi szkoy w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 

od 1 marca 2017 r.

 • dyrektorowi szkoy – w stosunku do osoby ubiegajcej si o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,

 

Poczwszy od dnia 1 marca 2017 r. dyrektor szkoy (nie nauczyciel) ustala za pomoc narzdzia informatycznego udostpnionego przez Ministra Edukacji Narodowej czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegajcej si o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, znajduje si w rejestrze. Jeli numer ten znajduje si w rejestrze bd nauczyciel lub osoba ubiegajca si o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL, dyrektor skada wniosek o udzielenie informacji z rejestru w trybie opisanym poniej.

 

 • rzecznikom dyscyplinarnym i komisjom dyscyplinarnym - w zwizku z prowadzonym postpowaniem wyjaniajcym lub postpowaniem dyscyplinarnym,
 • sdom sprawujcym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwoci - w zwizku z prowadzonym postpowaniem,
 • prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postpowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynnoci wyjaniajcych w sprawach o wykroczenia - w zwizku z prowadzonym postpowaniem,
 • organom administracji rzdowej, organom samorzdu terytorialnego oraz innym organom wykonujcym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzeb wykonania naoonych na nie zada, okrelonych w ustawie.

 

Informacji z rejestru udziela si na wniosek, który skada si na formularzu w postaci papierowej albo postaci elektronicznej.

 • wzór wniosku okrela zacznik do rozporzdzenia MEN z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzecze dyscyplinarnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1378,
 • wniosek w postaci papierowej przesya si na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • wniosek w postaci elektronicznej mog zoy osoby, które posiadaj konto na e-PUAP i dysponuj podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli bezpatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który mona uywa w kontaktach z administracj publiczn.

 

ródo: www.men.gov.pl

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-02-10
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Elbieta Lampart