ksztacenie oglne

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat przeksztacania dwuletnich uzupeniajcych licew oglnoksztaccych specjalnych zgodnie z ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz. 1026 z pn.zm.)

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 19 sierpnia  2011 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz. 1026 z pón. zm.)
z dniem 1 wrzenia 2012 r. likwiduje si klas pierwsz, a w latach nastpnych kolejne klasy dotychczasowego dwuletniego uzupeniajcego liceum ogólnoksztaccego dla modziey.
W zwizku z tym, na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi si rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej takiego liceum. Jednoczenie regulacje powyszej ustawy przewiduj moliwo przeksztacenia przez organ prowadzcy dotychczasowe uzupeniajce liceum ogólnoksztacce dla modziey w liceum ogólnoksztacce dla dorosych.
Naley jednak zauway, e szkoa specjalna, zgodnie z art. 3 pkt 1 a lit. a w zwizku 
z art. 71 b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia  1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2572, z pón. zm.) adresowana jest wycznie do dzieci i modziey niepenosprawnych, niedostosowanych spoecznie oraz zagroonych niedostosowaniem spoecznym.
 W zwizku z tym, liceum ogólnoksztacce dla dorosych nie moe mie statusu szkoy specjalnej, w tym równie wchodzce w skad specjalnego orodka szkolno
– wychowawczego. Nie ma natomiast adnych przeciwwskaza formalnych, aby w liceum ogólnoksztaccym dla dorosych kontynuowali  edukacj niepenosprawni  absolwenci zasadniczej szkoy zawodowej specjalnej. Tym bardziej, e zatrudnienie w tej szkole mog uzyska nauczyciele dotychczasowego uzupeniajcego liceum ogólnoksztaccego dla modziey.

 


 

Dodany: 2012-08-10 | Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-05
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Bk