edukacja informatyczna

Pilotaowe wdroenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkoach

 

Szanowni Pastwo
Dyrektorzy szkó
województwa lskiego


Nawizujc do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyraonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego zapraszam Pastwa dyrektorów i nauczycieli szkó do udziau w Pilotaowym wdroeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkoach.

Celem pilotau jest testowanie dostpnych rozwiza wprowadzajcych nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdroenia najskuteczniejszych metod i technik ksztacenia i samoksztacenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzdzi wsparcia dla  nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej uatwiajcych samoksztacenie, ksztacenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkoach publicznych i placówkach winna rozpocz si od pierwszej i czwartej klasy szkoy podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoy ponadgimnazjalnej.

Innowacj pedagogiczn naley zaplanowa na 3 lata szkolne poczwszy od 1 wrzenia 2016 roku. Innowacja moe by rozszerzona na pozostae klasy danego etapu edukacyjnego, uwzgldniajc charakterystyk stanu zastanego (zacznik nr 1) oraz dziaania szkoy w ramach innowacji wprowadzajcej nauczanie programowego (zacznik nr 2).

Szkoy i placówki publiczne zainteresowane Pilotaowym wdroeniem programowania zapraszam do zgoszenia innowacji pedagogicznej do lskiego Kuratora Owiaty zgodnie
z zasadami znajdujcymi si w zakadce Przyjmowanie i zaatwianie spraw/Karty informacyjne o sposobie zaatwiania spraw – Karta informacyjna nr 11.

W przypadku szkó niepublicznych zapraszam do zgaszania informacji o zamiarze realizacji autorskich programów nauczania.

Zgaszania udziau w „Pilotaowym wdroeniu programowana w edukacji formalnej” odbywa si poprzez platform wymiany informacji SOK   e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl/login

Informacji dodatkowych udziela Andrzej Jerzy Mróz gówny specjalista Wydziau Rozwoju Edukacji Kuratorium Owiaty, telefon: (32)606-30-19, e-mail: amroz@kuratorium.katowice.pl

Zacznik nr 1
Zacznik nr 2

 

 

 

 


 

Dodany: 2016-05-25
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Andrzej Jerzy Mrz