e-Twinning

Seminarium kontaktowe programu eTwinning dla pocztkujcych

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza nauczycieli pocztkujcych w programie eTwinning, pracujcych z grup wiekow uczniów 12 - 18 lat i zainteresowanych realizacj projektu eTwinning na midzynarodowe seminarium kontaktowe Integration of gamification into curriculum, które organizowane jest przez Litewskie Krajowe Biuro eTwinning i odbdzie si w dniach od 8 do 11 czerwca 2016 r. w Wilnie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalnoci i prowadzone bdzie w jzyku angielskim.

Organizatorzy oczekuj, i podczas seminarium powstan nowe, midzynarodowe projekty eTwinning.

 

Warunki rekrutacji na wyjazd:

 

1      nauczyciel dowolnej specjalnoci pracujcy z grup wiekow uczniów 12-18 lat;

2      brak dowiadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3      rejestracja w programie eTwinning;

4      udzia w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy;

Zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie s uprawnione do udziau w midzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego te rejestracji w Programie naley dokona przed zgoszeniem swojej kandydatury na wyjazd.

Organizatorzy zastrzegaj, i w seminarium moe wzi udzia tylko jedna osoba z danej szkoy oraz e pierwszestwo maj nauczyciele, którzy nie brali wczeniej udziau w wydarzeniach midzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyania zgosze upywa 17 kwietnia 2016 r.

W przypadku duej liczby zgosze nabór moe zosta zakoczony przed podanym terminem nadsyania zgosze. Wicej informacji, program, zasady udziau w midzynarodowych spotkaniach oraz formularz zgoszeniowy dostpne s na stronie: http://www.etwinning.pl/aktualnosci/seminarium-kontaktowe-etwinning-dla-poczatkujacych

 

 

Dodany: 2016-04-13
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa