e-Twinning

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli pocztkujcych w programie eTwinning w Armenii

  

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli pocztkujcych w programie, pracujcych z grup wiekow uczniów od 10 do 15 lat, zainteresowanych realizacj projektu eTwinning na midzynarodowe seminarium kontaktowe "Our common history and heritage”.

Seminarium organizowane przez Armeskie Biuro Wsparcia eTwinning odbdzie si w dniach od 29 wrzenia do 2 padziernika 2016 r.  w Armenii. Spotkanie adresowane  jest do nauczycieli historii, kultury, religii oraz sztuki i prowadzone bdzie w jzyku angielskim. Organizatorzy oczekuj, i podczas seminarium powstan nowe, midzynarodowe projekty eTwinning.

Osoby zainteresowane udziaem w seminarium i speniajce warunki rekrutacji, proszone  s  o wypenienie formularza zgoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

1. nauczyciel historii, kultury, religii lub sztuki pracujcy z grup wiekow uczniów 10-15 lat;

2. brak dowiadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. udzia w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy;

Zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie s uprawnione do udziau w midzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego te rejestracji w programie naley dokona przed zgoszeniem swojej kandydatury na wyjazd.

Organizatorzy zastrzegaj, i w seminarium moe uczestniczy tylko jedna osoba z danej szkoy oraz e pierwszestwo maj nauczyciele, którzy nie brali wczeniej udziau w wydarzeniach midzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyania zgosze upywa 20 sierpnia 2016 r.

Szczegóowe informacje nt. seminarium znajduj si na stronie:

http://www.etwinning.pl/aktualnosci/seminarium-kontaktowe-etwinning-dla-poczatkujacych-0

Dodany: 2016-08-10
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa