e-Twinning

Seminarium kontaktowe eTwinning - Europe in Slovakia

 Krajowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning zaprasza nauczycieli pocztkujcych w programie, pracujcych z grup wiekow uczniów 12+, zainteresowanych realizacj projektu eTwinning na midzynarodowe seminarium kontaktowe "Europe in Slovakia".

Seminarium organizowane jest  przez sowackie biuro eTwinning i odbdzie w terminie od 6 do 8 padziernika 2016 r. w Bratysawie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli kadej specjalnoci i bdzie  prowadzone w jzyku angielskim. Organizatorzy oczekuj, i podczas seminarium powstan nowe, midzynarodowe projekty eTwinning.

 Osoby zainteresowane udziaem w seminarium i speniajce warunki rekrutacji, proszone  s  o wypenienie formularza zgoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

1. nauczyciel dowolnej specjalnoci pracujcy z grup wiekow uczniów 12+;

2. brak dowiadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. udzia w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy;

Zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie s uprawnione do udziau w midzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego te rejestracji w programie naley dokona przed zgoszeniem swojej kandydatury na wyjazd.

Organizatorzy zastrzegaj, i w seminarium moe uczestniczy tylko jedna osoba  z danej szkoy oraz e pierwszestwo maj nauczyciele, którzy nie brali wczeniej udziau w wydarzeniach midzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyania zgosze upywa dnia 28 sierpnia 2016 r.

Szczegóowe informacje nt. seminarium znajduj si na stronie: http://www.etwinning.pl/aktualnosci/seminarium-kontaktowe-etwinning-europe-slovakia .

Dodany: 2016-08-10
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa