e-Twinning

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego "Future Classroom Lab" w programie eTwinning

 Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli dowolnych specjalnoci  do udziau w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab, organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Collaborative Schools Development przeznaczone s dla dowiadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbdzie si w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach od  6 do 7 padziernika 2016 r. (pobyt w Brukseli w dniach 5-7 padziernika). Spotkanie odbywa si bdzie w jzyku angielskim.

Osoby zainteresowane udziaem w warsztatach i speniajce warunki rekrutacji, proszone  s  o wypenienie formularza zgoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1.      aktywny nauczyciel dowolnej specjalnoci;

2.      dowiadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning);

3.      udzia w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning);

4.      znajomo jzyka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

 

Organizatorzy informuj, i w warsztatach wemie 5 osób, które uzyskaj podczas rekrutacji najwiksz liczb punktów za dowiadczenie i osignicia w eTwinning.

Termin nadsyania zgosze upywa 28 sierpnia 2016 r. Szczegóowe informacje nt. seminarium znajduj si na stronie: http://www.etwinning.pl/aktualnosci/warsztaty-doskonalenia-zawodowego-future-classroom-lab-7 .

 

Dodany: 2016-08-10
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa