e-Twinning

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli pocztkujcych w programie eTwinning

 Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli pocztkujcych w programie, pracujcych z grup wiekow uczniów od 13 do 20 lat, zainteresowanych realizacj projektu eTwinning na midzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez francuskie biuro eTwinning w dniach od 21 do 23 padziernika 2016 r. pod Paryem, we Francji.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli kadej specjalnoci i prowadzone bdzie w jzyku francuskim.

Organizatorzy oczekuj, i podczas seminarium powstan nowe, midzynarodowe projekty eTwinning.

            Warunki rekrutacji:

1. nauczyciel kadej specjalnoci pracujcy z grup wiekow uczniów 13-20 lat;

2. brak dowiadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. znajomo jzyka francuskiego na poziomie minimum komunikatywnym;

5. udzia w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy;

Przypominamy, e zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w programie nie s uprawnione do udziau w midzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego te rejestracji naley dokona przed zgoszeniem swojej kandydatury na wyjazd.

Organizatorzy zastrzegaj, i w seminarium moe uczestniczy tylko jedna osoba z danej szkoy oraz e pierwszestwo maj nauczyciele, którzy nie brali wczeniej udziau w wydarzeniach midzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyania zgosze upywa dnia 4 wrzenia 2016 r.

Szczegóowe informacje, warunki finansowe oraz formularz zgoszeniowy dostpne  s na stronie: http://www.etwinning.pl/aktualnosci/seminarium-kontaktowe-etwinning-dla-poczatkujacych-1

Dodany: 2016-08-25
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa