Leonardo da Vinci

Konferencja monitoringowa nt. programu Leonardo da Vinici, Katowice, 24 kwietnia 2013 r.

Uczestnikami konferencji, zorganizowanej przez Kuratorium Owiaty w Katowicach dnia 24 kwietnia 2013 r. w Katowicach byli nauczyciele oraz osoby zaangaowane w realizacj projektów Leonardo da Vinci ze szkó o profilu zawodowym i technicznym z terenu caego województwa lskiego.

Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zapoznali uczestników konferencji z zasadami zarzdzania projektami mobilnoci. Przedstawiono take zasady finansowego rozliczania projektów i sprawozdawczoci. Pracownicy FRSE porównali formy realizacji projektów w ramach zwykego grantu oraz finansowanych z PO KL.

Pani Ewa Rbacz z Zespou Szkó Przemysu Spoywczego w Katowicach przedstawia praktyczne aspekty realizacji projektów stay dla uczniów. Pani koordynator podaa techniczne wskazówki, jak zachci uczniów do udziau, jak zorganizowa zajcia z jzyka obcego, kiedy zorganizowa podró, co ustali z partnerem, jak nadzorowa uczniów na miejscu oraz jak dokumentowa osignicia uczniów. 

Uczestnicy mogli take zapozna si z dowiadczeniami Zespou Szkó Zawodowych nr 3 w Katowicach z realizacji projektu wymiany dowiadcze. Pani koordynator Aleksandra Filus opowiedziaa, jak najefektywniej zorganizowa wymian, aby osign korzyci z wyjazdu. Pokazaa take, jak dokumentowa rezultaty projektu i najlepiej je upowszechnia oraz na co szczególnie zwróci uwag przy gromadzeniu dokumentów, potrzebnych do rozliczenia projektu. 


 

 

prezentacja - zarzdzanie projektami

prezentacja - zarzdzanie projektem rónice IVT PO KL

prezentacja - zmiany w umowie POKL i LdV

prezentacja - sprawozdawczo 2012

prezentacja - sprawozdawczo rónice POKL

prezentacja - zarzdzanie finansami LdV i PO KL

prezentacja - Zespó Szkó Zawodowych nr 3w Katowicach

prezentacja - Zespó Szkó Przemysu Spoywczego w Katowicach


 

Dodany: 2013-05-08 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-09
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: