olimpiady / szkoy ponadgimnazjalne

Olimpiada Statystyczna

Pod takim hasem rusza w roku szkolnym 2016/2017 I edycja Olimpiady Statystycznej. Zapisy od 19 wrzenia!

Olimpiada Statystyczna jest nowoci w polskim systemie owiaty. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedz z obszaru statystyki w powizaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsibiorczoci oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejtnoci praktycznego korzystania z rónych róde i narzdzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie podejcie wynika z przekonania Organizatorów, e istotnym skadnikiem przygotowania do ycia w spoeczestwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy powinna by znajomo metod i narzdzi analizy statystycznej, niezbdna do diagnozowania i rozwizywania problemów w rodowisku pracy, w firmie, a nawet w gospodarstwie domowym.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej s: Gówny Urzd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wysza Szkoa Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipiskiego w Kielcach. Patronat nad Olimpiad Statystyczn obja Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Uczniów szkó ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziau w trójstopniowej rywalizacji – podczas zawodów szkolnych (w listopadzie 2016 r.), okrgowych (w styczniu 2017 r.) i centralnych (w marcu/kwietniu 2017 r.).

Warto wzi udzia w Olimpiadzie Statystycznej, bo:

  • statystyka – wbrew obiegowym opiniom – wcale nie jest nudna;
  • wykresy, prezentacje danych, argumentowanie z wykorzystaniem liczb i procentów, s czci rzeczywistoci szkolnej, a póniej wielu z nas stale towarzysz w yciu zawodowym; warto zatem poznawa statystyk;
  • Olimpiada Statystyczna jest projektem innowacyjnym – wymaga znajomoci technologii IT, wykorzystuje jej narzdzia, a wybrane elementy zawodów przeprowadzone zostan w trybie on-line;
  • udzia w Olimpiadzie Statystycznej – poza tym, e suy pogbieniu wiedzy, doskonaleniu umiejtnoci, rozwijaniu zainteresowa – moe by intelektualn przygod, okazj do spotka w gronie ciekawych, utalentowanych modych ludzi z caego kraju, a w trakcie zawodów finaowych poznania wybitnych polskich statystyków i ekonomistów;
  • moe by równie prost drog do spenienia marze edukacyjnych – wybrane uczelnie partnerskie zapewniaj laureatom i finalistom Olimpiady tzw. „zote indeksy” (tj. przyjcie na studia bez postpowania kwalifikacyjnego);
  • wreszcie argument (prawdopodobnie) najmniej wany – na zwycizców czekaj wartociowe nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów, Sponsorów i Mecenasów Olimpiady oraz Narodowy Bank Polski.

Szczegóowe informacje na temat Olimpiady Statystycznej znajduj si na stronie internetowej: www.stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna

Komitet Gówny Olimpiady Statystycznej
Urzd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
25-369 Kielce
tel.: 41 249 96 03; e-mail: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl

Pismo do dyrektorów szkó

Dodany: 2016-09-26
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Jakubiak-Wicaw