kwalifikacje

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

      Uprzejmie informujemy o publikacji Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy [Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132].

      Rozporzdzenie okrela m.in. zakres wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do prowadzenia zaj edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb nabywania wiedzy i umiejtnoci w tym zakresie oraz wzór zawiadczenia potwierdzajcego posiadanie odpowiedniego przygotowania.

      Rozporzdzenie weszo w ycie z dniem 1 wrzenia 2009 r.

Oddzia Wspierania Rozwoju
Zawodowego Nauczycieli

Dodany: 2009-09-09
Dodany przez: M.Podstawski | Osoba udostpniajca informacj: Regina Jaro