szkolenia, konferencje

Projekt "Pracowniku owiaty - skorzystaj z nowych moliwoci"

Wojewódzki Urzd Pracy w Katowicach serdecznie zaprasza do udziau w BEZPATNYCH szkoleniach lub studiach podyplomowych (przekwalifikowujcych lub podnoszcych posiadane kwalifikacje) wszystkich nauczycieli i pracowników instytucji sektora owiaty speniajcych nastpujce warunki:

1. zamieszkujcych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lskiego,
oraz

2. Osób zwolnionych (po 31.12.2012 r.) lub osób przewidzianych do zwolnienia lub zagroonych zwolnieniem, tzn. :

a) nauczyciel lub pracownik instytucji sektora owiaty:

· który utraci prac po 31 grudnia 2012 r. z przyczyn dotyczcych zakadu pracy lub,

· którego umowa o prac na czas okrelony/ zastpstwa zostaa rozwizana z upywem czasu, na który bya zawarta (dot. umów rozwizanych po 31 grudnia 2012 r.) lub,

· którego umowa o prac zostaa rozwizana na mocy porozumienia stron po 31 grudnia 2012 r.

b) nauczyciel lub pracownik instytucji sektora owiaty, który znajduje si w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku subowego z przyczyn dotyczcych zakadu pracy (osoba przewidziana do zwolnienia)

c) nauczyciel lub pracownik instytucji sektora owiaty zatrudniony na umow
o prac na czas okrelony, zatrudniony na umow o prac na czas zastpstwa, nauczyciel
w stanie nieczynnym (osoba zagroona zwolnieniem)

Udzia w projekcie mog zatem wzi pracownicy i personel instytucji wskazanych w art. 2 ustawy 
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, w tym m.in. szkó, placówek owiatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp., w tym równie placówek ksztacenia ustawicznego, placówek ksztacenia praktycznego oraz orodków doksztacania i doskonalenia zawodowego osób dorosych.

Szkolenia lub studia bd si odbywa w ramach projektu „Pracowniku Owiaty – skorzystaj
z nowych moliwoci” realizowanego w ramach PO KL.

Projekt zakada kompleksowe wsparcie – uczestnik po odbyciu indywidualnych spotka z doradc zawodowym, na którym zostan opracowane Indywidualne Plany Dziaania bdzie móg wybra tematyk szkolenia lub studiów podyplomowych.

Dla czci osób, które wezm udzia w szkoleniach zapewniamy odbycie stau lub praktyk
u pracodawców.

Ponadto:

- Oferujemy zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia bd na miejsce zaj w ramach studiów podyplomowych.

- W przypadku studiów podyplomowych odbywanych miejscach w wikszej odlegoci od miejsca zamieszkania – zwracane bd równie koszty noclegu.

- Uczestnikom szkole przysugiwa bdzie stypendium szkoleniowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W przypadku pyta oraz wtpliwoci, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 034 363 89 89 wew. 279 lub e-mail: eklosinska@wup-katowice.pl.

 

Dodany: 2015-02-18
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Regina Jaro