szkolenia, konferencje

Uniwersytet Polonistw

Katedra Dydaktyki Jzyka i Literatury Polskiej Wydziau Filologicznego Uniwersytetu lskiego w Katowicach inauguruje projekt „Uniwersytet Polonistów”, który adresowany jest do nauczycieli jzyka polskiego. Program przedsiwzicia bdzie obejmowa comiesiczne spotkania, poczone z wykadami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” bdzie si odbywaa pod hasem „Przestrzenie spotkania" i bdzie dotyczya zagadnie kulturowych.

Wród zaproszonych prelegentów znajd si m.in.: prorektor Uniwersytetu lskiego ds. ksztacenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Kozioek, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sawek, prodziekan Wydziau Filologicznego ds. promocji i wspópracy z otoczeniem dr hab. prof. U Magdalena Pastuch, prof. dr hab. Ewa Jaskóowa, dr hab Jacek Warchala, prof. dr hab. Bernadetta Niesporek-Szamburska, dr Krystyna Kozioek, dr Magorzata Wójcik-Dudek.

Inauguracyjne spotkanie, które odbdzie si 6 grudnia 2016 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziau Filologicznego w Katowicach, otworzy wykad nt. „»Bogowie s sprawiedliwi«. Pedagogika zawstydzenia”, który wygosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sawek – poeta, tumacz, eseista, literaturoznawca, wykadowca uniwersytecki, rektor Uniwersytetu lskiego w latach 1996–2002, autor wielu publikacji, m.in.: „U-bywa: czowiek, wiat, przyja w twórczoci Williama Blake’a”, „Antygona w wiecie korporacji: rozwaania o uniwersytecie i czasach obecnych”, „aglowiec, czyli Przeciw swojskoci…”.

Ze wzgldu na ograniczon liczb miejsc udzia w spotkaniu naley potwierdzi do 2 grudnia drog elektroniczn, wysyajc e-mail na adres: uniwersytetpolonistow@us.edu.pl. W wiadomoci naley poda: imi i nazwisko, dane szkoy, adres e-mail i numer telefonu.


 

 

 

 

Dodany: 2016-11-30
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Jakubiak-Wicaw