placwki doskonalenia nauczycieli

Wpisywanie niepublicznych placwek doskonalenia nauczycieli do rejestru

Uprzejmie informujemy, e od dnia 5 grudnia 2009 r. zgodnie z § 24 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorzd województwa waciwy ze wzgldu na siedzib placówki doskonalenia. Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli wpisane przed dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia do rejestru prowadzonego przez kuratora owiaty zostan wpisane z urzdu, z dniem wejcia w ycie rozporzdzenia, do ewidencji prowadzonej przez samorzd województwa.

Dodany: 2009-12-14
Dodany przez: M.Podstawski | Osoba udostpniajca informacj: Krystyna Radziuk - Kwak