placwki ksztacenia ustawicznego

Podstawy prawne

Art. 68b. ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póniejszymi zmianami)

 1. Placówki i orodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzce ksztacenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mog uzyska akredytacj, stanowic potwierdzenie speniania okrelonych wymogów i zapewniania wysokiej jakoci prowadzonego ksztacenia. Akredytacja moe obejmowa cao lub cz prowadzonego ksztacenia.
 2. Akredytacj przyznaje kurator owiaty waciwy dla siedziby placówki lub orodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespó powoany przez kuratora owiaty oceny dziaalnoci danej placówki lub orodka w zakresie okrelonym w ust. 3.
 3. Akredytacj moe uzyska placówka lub orodek, które:
 4. zapewniaj baz wyposaon w rodki dydaktyczne;
 5. zatrudniaj wykwalifikowan kadr;
 6. opracowuj i udostpniaj materiay metodyczno-dydaktyczne.
 7. W postpowaniu o uzyskanie akredytacji kurator owiaty uwzgldnia równie wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówk lub orodkiem.
 8. Kurator owiaty, w drodze decyzji administracyjnej, moe cofn akredytacj, jeeli stwierdzi niespenianie przez placówk lub orodek warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.
 9. Podmiot ubiegajcy si o uzyskanie akredytacji wnosi opat.
 10. Z opat, o których mowa w ust. 6, zwolnione s podmioty, które prowadz cao ksztacenia nieodpatnie.
 11. Przepisy ust. 1-7 stosuje si równie do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziau 8 oraz do dziaalnoci owiatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2.
 12. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegóowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skad i sposób dziaania zespou, o którym mowa w ust. 2, oraz warunki wynagradzania jego czonków, wzory dokumentów stosowanych w postpowaniu o uzyskanie akredytacji, a take wysoko i tryb wnoszenia opat przez podmioty ubiegajce si o akredytacj.
 13. Rozporzdzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno uwzgldnia w szczególnoci wdraanie i upowszechnianie przez podmioty ubiegajce si o akredytacj nowatorskich rozwiza programowometodycznych i organizacyjnych, majcych wpyw na jako prowadzonego ksztacenia, udzia wojewódzkiego zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzdu pracy oraz organizacji pracodawców, a take ustala wysoko opat tak, aby nie przekraczaa kwoty 760 z waloryzowanej corocznie redniorocznym wskanikiem cen towarów i usug konsumpcyjnych ogóem, ustalonym w ustawie budetowej.

1. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i orodków prowadzcych ksztacenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247)

Zacznik nr 1 - „WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI”

Zacznik nr 2 - „WASNA OCENA DZIAALNOCI PLACÓWKI w zakresie ksztacenia zgoszonego do akredytacji”

Zacznik nr 3 - „PROTOKÓ z prac zespou akredytacyjnego”

2. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2005r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie akredytacji placówek i orodków prowadzcych ksztacenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 88 poz. 746)

Dodany: 2009-10-27
Dodany przez: M.Podstawski | Osoba udostpniajca informacj: Pawe Habryka