Sprawy obronne oraz edukacja dla bezpieczestwa

56 Zawody Strzeleckie "O SREBRNE MUSZKIETY"

  

 

56  ZAWODY STRZELECKIE

 

 

„O SREBRNE MUSZKIETY

 2017”

           

Organizowane przez:

 

 

Kuratorium Owiaty w Katowicach

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

 Lig Obrony Kraju

 

przy wsparciu i pomocy

WADZ SAMORZDOW

Katowice   2017  rok.

 

Cele:

 1. Popularyzacja strzelectwa sportowego wród modziey oraz doskonalenie umiejtnoci strzeleckich.
 2. Wyonienie najlepszej reprezentacji województwa lskiego na fina  ogólnopolski.

 

Zawody wojewódzkie:

 

Organizatorem zawodów wojewódzkich jest Kuratorium Owiaty, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, Zarzd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju oraz Klub Strzelecki PIAST w Bieruniu Nowym. Koordynatorem zawodów jest gówny specjalista ds. obronnych KO. Kierownikiem zawodów Dyrektor Biura lskiego Zarzdu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach który powoa zespó sdziowski.

- W zawodach wojewódzkich uczestnicz  druyny dziewczt i chopców zgoszonych  do Pana ppk rez.  Wacawa Wójcika – gównego specjalisty  ds. obronnych KO – tel. 32/606-30-60, tel. kom. 510-315-753, w.wojcik@poczta.kuratorium.katowice.pl  lub na adres Kuratorium Owiaty 40-024 Katowice ul. Powstaców 41a  w terminie  do 30  kwietnia  2017 r.

Zgoszenia po terminie nie bd przyjmowane.

Zawodnicy zgaszaj si na zawody kady z wasn broni i amunicj.

Zawody wojewódzkie odbd si 24 maja  (roda) 2017 r. w Bieruniu Nowym na strzelnicy sportowej K.S.S.-LOK ,,Piast” ul. Królowej Jadwigi 10 o godz. 8.00

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. W zawodach uczestnicz 3- osobowe zespoy tylko ze szkó gimnazjalnych i ponadgimazjalnych, posiadajcych wasna bron sportow, oddzielnie dziewczta        i chopcy.
 2. Od uczestników wymaga si posiadania:

      - wanych legitymacji szkolnych

      - zawiadcze lekarskich stwierdzajcych brak przeciwwskaza do udziau

        w zawodach. W przypadku braku takowego odpowiedzialno za stan zdrowia

        uczniów ponosi szkoa zgaszajca.

      - posiadania ze sob apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej (jedna na zespó)

 

Warunki strzelania:

 1. Strzelanie z broni wasnej  – karabin sportowy, kaliber 5,6 mm o zamknitych przyrzdach celowniczych, waga do 5 kg. Nie dopuszcza si adnych przeróbek i ostróg.
 2. Amunicja –  produkcji dowolnej. Na wszystkich etapach zawodów zespoy wykonuj strzelanie z wasnej  amunicji.
 3. Konkurencja:

Strzelanie 40 strzaów  w postawie lecej,

Odlego strzelania 50 m,

Tarcza – 154,4/112,4 mm

Liczba strzaów  próbnych – dowolna do 1 tarczy , strzaów ocenianych – 40, do 8 tarcz.

czny czas konkurencji – 55 min.

      4.  Zespoy zgaszaj si na strzelnic na 30 min. przed wyznaczonym czasem, zgodnie

           z opracowanym przez organizatora harmonogramem strzelania.   

Klasyfikacja:

1.      W zawodach  prowadzi si klasyfikacj zespoow oraz indywidualn oddzielnie dla dziewczt i chopców. W przypadku startu powyej 5 zawodników posiadajcych licencje strzeleck w grupie, zawodnicy ci zostan sklasyfikowani oddzielnie.

2.      Do punktacji zespoowej zalicza si wyniki osignite przez wszystkich czonków zespou.

 

Ustalenia kocowe:

 1. Uczestnicy powinni by ubezpieczeni we wasnym zakresie od nastpstw nieszczliwych wypadków.
 2. Za dyscyplin zespou oraz szkody wyrzdzone przez czonka zespou odpowiada jego opiekun.
 3. Organizatorzy zawodów nie ponosz odpowiedzialnoci materialnej z tytuu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstaych w czasie trwania zawodów.
 4. Uczestników i opiekunów obowizuj przepisy niniejszego regulaminu regulaminy strzelnicy oraz postanowienia organizatora, a w czasie strzelania take sdziów. W przypadku naruszenia powyszych postanowie, organizator ma prawo zdyskwalifikowania zespou.
 5. Wszelkie protesty zostan rozpatrzone podczas trwania zawodów. Kierownik zespou skada w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów w czasie do 15 min od zakoczenia konkurencji lub zaistnienia problemu. Do spraw nie omówionych w ww. regulaminie a dotyczcych zasad strzelania i oceniania maj zastosowanie aktualne przepisy PZSS.
 6. Ostateczna interpretacja postanowie niniejszego regulaminu naley do organizatora.

 

Dodany: 2017-03-02
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Wacaw Wjcik