turystyka

Szanowni Pastwo Dyrektorzy Szk i Placwek! Krajoznawstwo i turystyka mog by - na podstawie przepisw rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunkw i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516) - organizowane w ramach zaj…

Krajoznawstwo i turystyka mog by - na podstawie przepisów rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoy i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516) - organizowane w ramach zaj lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych w nastpujcych formach:
1) wycieczki przedmiotowe (take wyjazdowe imprezy sportowe),
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne (w których udzia nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci specjalistycznych),
3) wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wdrowne (w których udzia wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci specjalistycznych, w tym posugiwania si specjalistycznym sprztem),
4) imprezy krajoznawczo-turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, zazy, zloty, spywy),
5) imprezy wyjazdowe zwizane z realizacj programu nauczania, takie jak: zielone szkoy, szkoy zimowe, szkoy ekologiczne.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pón. zm.) dyrektor szkoy/placówki w szczególnoci sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dziaania prozdrowotne, a take wykonuje zadania zwizane z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj organizowanych przez szko/placówk. Dla zapewnienia prawidowej opieki nad uczniami, biorcymi udzia w wycieczce lub innej imprezie, dyrektor szkoy wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzaleniona jest od wieku i liczby uczestników, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej niepenosprawnoci osób powierzonych opiece, a take specyfiki zaj, imprez i wycieczek oraz warunków, w jakich bd si odbywa (m. in.: miejsce, rodzaj rodka lokomocji).
Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, rodziców, wychowawców pracownicy Kuratorium Owiaty w Katowicach przygotowali poradnik, w którym znajd Pastwo odpowiedzi na najwaniejsze pytania z zakresu bezpieczestwa dzieci. Poradnik znajduje si pod adresem www.kuratorium.katowice.pl w zakadce bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie.
Pragn zwróci szczególn uwag na organizacj imprez wyjazdowych zwizanych z realizacj programu nauczania, takich jak zielone szkoy. Na ich organizacj mona otrzyma dotacj z WFOiGW w Katowicach. Zgodnie z regulaminem znajdujcym si pod adresem http://www.wfosigw.katowice.pl/files/Regulamin_zielone_szkoly.pdf wysoko dofinansowania moe wynie nawet 500 z na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do orodków na terenie województwa lskiego.Wicekurator
mgr Dariusz Wilczak
 

Dodany: 2013-06-07
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Dariusz Boruta