wypoczynek

Zalecenia dotyczce wyjazdw zagranicznych w formie wycieczek lub wypoczynku

 

Szanowni Pastwo Dyrektorzy szkó i placówek

oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i modziey

 

W zwizku z moliwoci wystpienia zagroe zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na wiecie, w tym take
w krajach europejskich, a take majc na wzgldzie denie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczestwa dzieci
i modziey podczas organizowanych wyjazdów za granic w formie wycieczek lub wypoczynku przekazujemy na prob Ministerstwa Edukacji Narodowej przydatne informacje w tym zakresie:

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakadce „Wypoczynek” znajduje si wiele istotnych informacji dotyczcych organizacji rónych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym równie form organizowanych poza granicami kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej http://www.msz.gov.pl zamiecio bardzo wane i pomocne informacje dla Polaków wyjedajcych za granic, w tym ostrzeenia dla podróujcych oraz odpowiednie wskazówki, jak zachowa si w rónych niebezpiecznych sytuacjach, bdc za granic, m.in. „Ostrzeenia dla podrónych”, „Bezpieczne Wakacje” oraz w poradniku „Polak za granic”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby kierownicy wycieczek lub wypoczynku, jak równie wychowawcy i opiekunowie dzieci i modziey wyjedajc za granic, mieli ze sob adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz
z telefonami kontaktowymi (dyurnymi), które dostpne s na stronie internetowej MSZ.

Jednoczenie informuj, e kady obywatel moe zgosi swoj podró w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: odyseusz.msz.gov.pl.

Rejestracja kadej osoby wyjedajcej za granic w powyszym systemie, w tym równie dzieci
i modziey, sprawi, e placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzie bdzie o pobycie tych osób na terenie danego pastwa, co pozwoli subom konsularnym na nawizanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umoliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu s dobrowolne i bezpatne.

W zwizku z powyszym zachcam Pastwa do korzystania z biecych informacji i ostrzee zwizanych z wyjazdem do danego kraju, majc na wzgldzie zwikszenie bezpieczestwa dzieci i modziey podczas pobytu za granic w zorganizowanych formach turystyki lub wypoczynku.

 

Dodany: 2016-01-07 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-11
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Rospondek