wypoczynek

Wane informacje dla organizatorw wypoczynku dla dzieci i modziey - zmiany w przepisach

     Od 1 kwietnia 2016 r. obowizuj przepisy ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowizuj przepisy rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i modziey (Dz. U. poz. 452).
     Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i modziey oraz organizowania
i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Zmiany dotycz: zwikszenia bezpieczestwa dzieci
i modziey podczas wypoczynku, wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla uytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

     W rozporzdzeniu okrelono:

  • termin zoenia zgoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty doczane do zgoszenia oraz wzór tego zgoszenia,
  • liczb uczestników wypoczynku w grupie pozostajcych pod opiek jednego wychowawcy,
  • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
  • obowizki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowizek prowadzenia przez wychowawc dziennika zaj realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
  • obowizki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoy i placówki, który nie wymaga zgoszenia do kuratora owiaty,
  • program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawc wypoczynku, w tym formy i wymiar zaj,
  • wzór karty kwalifikacyjnej,
  • wzór zawiadczenia o ukoczeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawc wypoczynku.
  • dokumenty potwierdzajce posiadane przez kadr przygotowanie do prowadzenia zaj w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawc wypoczynku.

     Organizatorzy wypoczynku mog zgasza zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2015/2016, od 1 maja 2016 r.


      Wejcie w ycie nowych przepisów oznacza, e rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musz spenia organizatorzy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej, a take zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z pón. zm.) przestao obowizywa.


 


ZACZNIKI DO POBRANIA:
ustawa-o-systemie-oswiaty-z-11-wrzesnia.pdf
rozporzadzenie-z-30-marca-2016-r.pdf

Dodany: 2016-04-12
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Rospondek