projekt Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci w Kuratorium Owiaty w Katowicach

Kuratorium Owiaty w Katowicach ju od duszego czasu podejmuje szereg dziaa wspierajcych ksztacenie zawodowe. Trudnoci, na jakie ono napotyka wynikaj m.in. z faktu, e uczniowie nie s zainteresowani zdobyciem konkretnego zawodu i wybieraj szkoy ogólnoksztacce. Organizacja praktycznej nauki zawodu równie jest istotnym problemem. Dlatego te w 2009 roku nasza instytucja przystpia do realizacji projektu VETPRO – wymiany dowiadcze – w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt nosi nazw „Wymiana dowiadcze nt. promocji i modernizacji ksztacenia zawodowego uczniów w województwie lskim” i jest realizowany od lutego do wrzenia 2010 r. Najwaniejsze cele projektu dotycz zdobycia nowych kompetencji, zwizanych z organizacj praktycznej nauki zawodu. Wanym zagadnieniem jest take poznanie funkcjonowania niemieckiego systemu nadzoru pedagogicznego. Nadrzdny cel projektu zosta okrelony jako poszukiwanie sposobu podniesienia atrakcyjnoci zawodowego ksztacenia teoretycznego.

Naszym partnerem w realizacji projektu jest Zakad Promowania Ksztacenia Zawodowego Zwizku Przemysu Budowlanego Berlina i Brandenburgii - instytucja zajmujca si ksztaceniem modziey i dorosych w Niemczech. Jej statutowym zadaniem jest promocja ksztacenia zawodowego i doskonalenia w sektorze budownictwa. Zakad Ksztacenia Zawodowego prowadzi na terenie Brandenburgii 10 jednostek ksztacenia zawodowego i doksztacania. Na modernizacj jednostek ksztacenia instytucja ta otrzymuje rodki od rzdu oraz samorzdu. Ponad 250 osób zatrudnionych w Zakadzie Promowania zajmuje si orientacj zawodow uczniów, midzyzakadowym i prowadzonym poza zakadem pracy pocztkowym ksztaceniem praktykantów, doskonaleniem zawodowym i przekwalifikowywaniem dorosych.

Uczestnikami projektu jest grupa 12 pracowników Kuratorium Owiaty w Katowicach, kreujcych polityk ksztacenia zawodowego na terenie województwa lskiego. Uczestnicy zajmuj si zagadnieniami zwizanymi m.in. z egzaminami, potwierdzajcymi kwalifikacje zawodowe, ksztaceniem ustawicznym, praktyczn nauk zawodu – uczniów i pracowników modocianych, akredytacj placówek ksztacenia ustawicznego, placówek ksztacenia praktycznego, orodków ksztacenia i doskonalenia zawodowego.

Kuratorium Owiaty w Katowicach jako tzw. instytucja wysyajca zaplanowaa dziaania, zwizane z przygotowaniem uczestników do wymiany pod wzgldem kulturowo-jzykowym. Wszyscy uczestnicy wzili udzia w kursie jzyka niemieckiego ze szczególnym uwzgldnieniem jzyka zawodowego, aby w peni wykorzysta moliwoci aktywnej wspópracy. Zaplanowano take zajcia, umoliwiajce poznanie historii i kultury kraju partnerskiego w czasie wolnym. Uczestnicy mieli moliwo zwiedzenia zabytków historii i kultury Niemiec.

Istotnym aspektem projektu bya wymiana dowiadcze w kwestiach poradnictwa zawodowego dla modziey i dorosych. Podczas wyjazdu do Poczdamu uczestnicy mieli moliwo wizytowania szkó zawodowych, przedsibiorstw, w których odbywaj si praktyki, izb gospodarczych oraz instytucji kreujcych polityk w dziedzinie szkolnictwa zawodowego w Brandenburgii. Rezultatem wymiany i caego projektu bdzie wzbogacenie przygotowywanego przez nasz instytucj "Programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. lskim" oraz wypracowanie skutecznych metod zachcenia uczniów do wybierania szkó zawodowych. Termin tygodniowej wymiany zosta zaplanowany na kwiecie 2010 roku, poniewa by to czas dogodny dla parterów i nie zakóca funkcjonowania zaangaowanych instytucji.

Pierwszego dnia uczestnicy wizytowali Zakad Promowania Ksztacenia Zawodowego Zwizku Przemysu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Dokadnie zapoznali si z zasadami dualnego systemu ksztacenia zawodowego z zakresu gospodarki budowlanej oraz ksztaceniem zawodowym dla pracowników wykwalifikowanych. W Krajowej Agencji ds. Strukturalnych i Pracy wizytatorzy poznali metody i sposoby promowania ksztacenia zawodowego przez rzd kraju zwizkowego.

W drugim dniu pobytu w Niemczech nasz partner da uczestnikom moliwo wymiany dowiadcze z pracownikami Ponadzakadowego Orodka Ksztacenia Gospodarki Budowlanej Brandenburgii oraz Zespou Szkó rednich w Brandenburgu. Rozmowy dotyczyy metodyki i dydaktyki w ksztaceniu zawodowym, praktycznego ksztacenia zawodowego w specjalnociach brany budowlanej, zasad funkcjonowania szkoy w systemie prawnym landu Brandenburgii (organizacja pracy zespou szkó zawodowych, organizacja pracy nauczycieli zawodu), systemu potwierdzania jakoci nauczania przez egzaminy zewntrzne.
Kolejnego dnia uczestnicy wizytowali Izb Przemysowo-Handlow w Poczdamie, gdzie zapoznali si z rol i znaczeniem izb gospodarczych i izb rzemielniczych, regulacjami prawnymi oraz podmiotami uczestniczcymi w ich tworzeniu (organizacje pracodawców, zwizki zawodowe). Poznali take organizacj egzaminów potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe (egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, skad komisji egzaminacyjnej).

Bardzo cenne okazay si rozmowy w Federalnej Agencji Pracy dotyczce systemu poradnictwa zawodowego dla uczniów oraz wsparcia pastwa dla modziey podczas pocztkowego ksztacenia zawodowego.
Spotkania z przedstawicielami Instytutu Ksztacenia Zawodowego, Orientacji i Praktyki Zawodowej Politechniki w Berlinie pozwoliy na zapoznanie si z zasadami ksztacenia i doskonalenia nauczycieli orodków ksztacenia zawodowego, dydaktyk ksztacenia nauczyciela zawodu oraz praktyk studenta w szkole zawodowej.

Ostatni dzie wizyty w Poczdamie pozwoli na zapoznanie si z ksztaceniem szkolnym w zawodach rzemielniczo-technicznych, uwarunkowaniami personalnymi, materialnymi i finansowymi orodków ksztacenia. Uczestnicy wizytowali Zespó Szkó rednich w Poczdamie.
Podsumowaniem realizacji projektu bdzie konferencja, zorganizowana przez Kuratorium Owiaty w Katowicach dla przedstawicieli szkó zawodowych, organów prowadzcych oraz doradców zawodowych, prezentujca wiedz zdobyt w czasie wymiany oraz zmodyfikowany program rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Uczestnicy projektu VETPRO otrzymaj dokumenty Europass Mobility, potwierdzajce udzia w projekcie.

Marzena Zabiegaa

 

Projekt zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si przez cae ycie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponosz odpowiedzialnoci za umieszczon w niej zawarto merytoryczn oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


 

Dodany: 2010-06-30 | Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-01
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa