projekty systemowe

Poddziaanie 9.1.2

W dniu 11 stycznia br. Zarzd Województwa lskiego przyj Uchwa 40/10/IV/2011 podzia rodków na realizacj projektów systemowych w ramach Poddziaania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rónic w jakoci usug edukacyjnych”, Dziaania 9.1, Priorytetu IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach” Programu Kapita Ludzki 2007 - 2013

Zacznik:

- Tabela kwot przyznanego dofinansowania.

Dodany: 2011-01-18
Dodany przez: M.Podstawski | Osoba udostpniajca informacj: Jadwiga Krliczek