System Informacji Owiatowej

Problemy ze szkoami dla modziey i dla dorosych w szkoach policealnych

Szkoy policealne prowadz zajcia jednoczenie dla dorosych i dla modziey.

Poniewa nie mona doda w SIO dwóch szkó z tym samym numerem  REGON, naley wykaza tylko jedn szko prowadzc zajcia w rónych trybach nauki: dziennym i stacjonarnym, zaocznym i na odlego. Kategori uczniów takiej szkoy naley okreli jako "Bez kategorii". 

Przyjto zasad, e:

tryb dzienny – oznacza szko dla modziey,
tryby zaoczny i na odlego – to szkoa dla dorosych.

 

Dodany: 2016-09-16 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-20
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: