Erasmus+

Szkolenia midzynarodowe w ramach programu Erasmus+ Sektor ksztacenie i Szkolenia Zawodowe

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ sektor Edukacji Zawodowej zaprasza do udziau w midzynarodowych seminariach kontaktowych i wizytach studyjnych, których celem jest nawizanie kontaktów, pozyskanie partnerów do przyszych projektów, wymiana dowiadcze i dobrych praktyk w zakresie ksztacenia zawodowego.

Obecnie trwa nabór na nastpujce wydarzenia:

 

Seminarium kontaktowe:  Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+

 • Termin wydarzenia: 09.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Split, Chorwacja
 • Termin zgosze: 4 wrzenia 2016 r.

 

Tematyka i cele

Celem wydarzenia jest umoliwienie nawizania kontaktów midzy przedstawicielami wadz regionalnych i lokalnych oraz instytucji edukacyjnych w celu stworzenia projektów w ramach programu Erasmus+, majcych na celu modernizacj i internacjonalizacj edukacji i szkole.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • reprezentujcych sektor ksztacenie i szkolenia zawodowe (instytucje uprawnione do udziau w projektach Erasmus+ w tym sektorze);
 • przedstawicieli szkó ksztacenia i szkolenia zawodowego, centrów ksztacenia, szkó wyszych, instytutów badawczych, przedsibiorstw, przedstawicieli wadz lokalnych, doradców zawodowych, przedstawicieli organizacji pozarzdowych;
 • zainteresowanych realizowaniem projektów strategicznych w sektorze ksztacenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+;
 • wadajcych jzykiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

 

Wizyta studyjna: Educational approaches in the field of special education and social inclusion for children and youngsters with disabilities

 • Termin wydarzenia: 26.09.2016 – 30.09.2016
 • Miejsce: Deva, Rumunia
 • Termin zgosze: 4 wrzenia 2016 r.

Tematyka i cele

Uczestnicy wizyty studyjnej bd brali udzia w debatach i konferencjach, odwiedzali szkoy i inne instytucje prowadzce edukacj dla uczniów z niepenosprawnociami, równie takie, które realizoway projekty wspópracy midzynarodowej w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+. W czasie wizyty zostay take przewidziane spotkania z przedstawicielami wadz. Uczestnicy bd mieli moliwo nawizania kontaktów z przedstawicielami lokalnych instytucji w celu realizacji wspólnych projektów.

Celami wydarzenia s:

 • wymiana dowiadcze midzy profesjonalistami zajmujcymi si edukacj uczniów z niepenosprawnociami w obszarze rozwiza stosowanych w poszczególnych krajach;
 • nawizywanie kontaktów w celu realizacji projektów programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli szkó ksztacenia i szkolenia zawodowego, centrów ksztacenia, szkó wyszych, instytutów badawczych, przedsibiorstw, przedstawicieli wadz lokalnych, doradców zawodowych, przedstawicieli organizacji pozarzdowych zajmujcych si edukacj zawodow osób z niepenosprawnociami;
 • zainteresowanych realizowaniem projektów strategicznych w sektorze ksztacenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+;
 • wadajcych jzykiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

 

Wizyta studyjna: The future begins today: educational and professional guidance practices

 • Termin wydarzenia: 10.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Botosani, Rumunia
 • Termin zgosze: 11 wrzenia 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyka wizyty studyjnej dotyczy doradztwa edukacyjnego i zawodowego na rzecz uczniów zagroonych przedwczesnym porzuceniem nauki, uczniów zagroonych wykluczeniem spoecznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gocie zagraniczni bd mieli okazj uczestniczy w wykadach i debatach, dotyczcych doradztwa edukacyjnego i zawodowego, odwiedza szkoy, które z powodzeniem realizuj dziaania, równie w ramach projektów midzynarodowych Erasmus+. Podczas wizyty przewidziane s równie spotkania z przedstawicielami wadz.

Celami wydarzenia s:

 • wymiana dowiadcze w obszarze tematyki wizyty;
 • poszerzenie wiedzy w obszarach doradztwa edukacyjnego i zawodowego, walidacji kompetencji uzyskiwanych w ramach projektów wspópracy midzynarodowej, tworzenia spersonalizowanych cieek edukacyjnych dla uczniów;
 • networking sucy pozyskaniu partnerów do realizacji projektów w programie Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • reprezentujcych sektor ksztacenie i szkolenia zawodowe (instytucje uprawnione do udziau w projektach Erasmus+ w tym sektorze);
 • przedstawicieli szkó ksztacenia i szkolenia zawodowego, centrów ksztacenia, szkó wyszych, instytutów badawczych, przedsibiorstw, przedstawicieli wadz lokalnych, doradców zawodowych, przedstawicieli organizacji pozarzdowych;
 • zainteresowanych realizowaniem projektów strategicznych w sektorze ksztacenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+;
 • wadajcych jzykiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

 

Seminarium kontaktowe – Removing Barriers. Access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Bratysawa, Sowacja
 • Termin zgosze: 14 wrzenia 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium bdzie dotyczyo wspierania uczniów niepenosprawnych w systemie edukacji formalnej oraz poprzez edukacj nieformaln i poza formaln. W czasie spotkania bd wykady i warsztaty, majce na celu wypracowanie zaoe projektu tak, aby w przyszoci aplikowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem wydarzenia jest stworzenie grup projektowych, które zaplanuj zrby projektów w ramach programu Erasmus+ w ramach obszaru tematycznego – wspieranie uczniów niepenosprawnych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • reprezentujcych sektor ksztacenie i szkolenia zawodowe (instytucje uprawnione do udziau w projektach Erasmus+ w tym sektorze)
 • przedstawicieli szkó ksztacenia i szkolenia zawodowego, centrów ksztacenia, szkó wyszych, instytutów badawczych, przedsibiorstw, przedstawicieli wadz lokalnych, doradców zawodowych, przedstawicieli organizacji pozarzdowych;
 • zainteresowanych realizowaniem projektów strategicznych w sektorze ksztacenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+;
 • wadajcych jzykiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

 

 

W szkoleniach mog uczestniczy osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadaj tematyce i celom wydarze.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenia s finansowane ze rodków programu Erasmus+.  Koszt udziau w szkoleniu oraz pobytu pokrywaj organizatorzy. Obowizkowe jest uczestniczenie w CAOCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opacaj koszty podróy z miejsca zamieszkania   do miejsca odbywania si wydarzenia.

Koszty podróy zostan zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polsk NA   do wysokoci 2100 PLN po zakoczeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz  z formularzem zwrotu kosztów podróy i oryginaów biletów. W przypadku podróy na terenie Polski limit wysokoci kosztów podróy wynosi 600 PLN.

Szczegóowe informacje oraz formularze zgoszeniowe dostpne s na stronie: http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/szkolenia/ .

Pytania dotyczce wszystkich wydarze naley kierowa do p. Magorzaty Dybay, e-mail: mdybala@frse.org.pl .

 

Dodany: 2016-08-11
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa