Erasmus+

Konferencja EDUinspiracje: Owicim, 21 grudnia 2016 r.

 

               Kuratorium Owiaty w Katowicach informuje, e Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie organizuje w ramach programu EDUinspiracje cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie mona wykorzysta fundusze europejskie na realizacj zada owiatowych w odwoaniu do priorytetów realizowanej reformy owiaty. Najblisze wydarzenie organizowane w Owicimiu w dniu 21 grudnia br. powicone jest ksztaceniu i szkoleniu zawodowemu.
            Konferencja adresowana jest do samorzdów, dyrektorów szkó, nauczycieli oraz innych pracowników placówek owiatowych i orodków doskonalenia zawodowego zainteresowanych ksztaceniem i szkoleniem praktycznym

               Podczas konferencji zostan omówione priorytety programu Erasmus+ w kontekcie ksztacenia i szkole zawodowych nauczycieli, rola projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywnoci nauczania i uczenia si, zasoby internetowe w nauczaniu jzyków obcych, sposoby wspierania i rozwijania edukacji obywatelskiej i historycznej, moliwoci, jakie daje wolontariat i wspópraca szkoy z NGO, obszary rozwoju wspópracy i synergii dziaa szkoy i samorzdu. Udzia w spotkaniu jest bezpatny.
               Konferencja odbdzie si 21 grudnia 2016 r. w godzinach 10:30-15:00 w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Owicimiu przy ul. Maksymiliana Kolbego 8.

               Zaproszenie, program oraz aktywna rejestracja s na stronie

http://eduinspiracje.org.pl/konferencje/oswiecim/ .

Dodany: 2016-12-12
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa