Kategoria: Reforma oświaty

16 września 2019

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny, a kontynuowane są zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym/ ponadpodstawowym.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność zakończą gimnazja[1], a w dniu 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące i czteroletnie technika staną się odpowiednio czteroletnimi liceami ogólnokształcącym lub pięcioletnimi technikami (z tym, że zespoły szkół, w skład których wchodzą jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowe liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe technikum, staną się z dniem 1 września 2019 r. odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum).

Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie tzw. uchwał deklaratoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny do 30 listopada 2019 r. podjąć następujące uchwały w sprawie stwierdzenia:

  1. na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zakończenia działalności gimnazjum (dotyczy gimnazjów, które nie zostały przekształcone w szkoły innego typu lub włączone do szkół innych typów albo które nie funkcjonowały w dwuelementowych zespołach szkół). Uchwała dotycząca zakończenia działalności gimnazjum dla dorosłych będzie podjęta na podstawie art. 180 ust. 2 ww. ustawy;[2] (przykładowa uchwała – załącznik nr 1)
  2. na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Uchwała dotycząca przekształcenia liceum dla dorosłych będzie podjęta na podstawie art. 184 ust. 2 ww. ustawy;[3] (przykładowa uchwała – załącznik nr 2)
  3. na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;[4]
  4. na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;[5] (przykładowa uchwała – załącznik nr 3)
  5. na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcenia zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowe czteroletnie technikum, w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.[6]

[1] Z wyjątkiem gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. Gimnazjum to zakończy działalności w lutym 2020 r.

[2] W przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., zakończenie jego działalności, w drodze uchwały, stwierdza się do dnia 30 kwietnia 2020 r.

[3] Uchwała podjęta na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; a uchwała podjęta na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

[4] Uchwała podjęta na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

[5] Uchwała podjęta na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe.

[6] Uchwała podjęta na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Załączniki

8 lipca 2019

Tworzenie i likwidacja przez jednostkę samorządu terytorialnego innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wszedł  nowy przepis art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku szkoły prowadzonej przez gminę lub powiat, tworzenie i likwidacja innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły, a przepisy art. 89 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się.

W opinii ministerstwa, w przypadku innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. (w tym, utworzonych w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu) przepis art. 39 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie likwidacji tych lokalizacji.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a ww. ustawy, w uchwale rady gminy w sprawie ustalenia planu sieć publicznych szkół podstawowych wskazuje się adresy siedzib tych szkół oraz adresy ww. innych lokalizacji prowadzenia zajęć.

http://reformaedukacji.men.gov.pl/kategoria/samorzad

 

14 lutego 2019

Ustalanie planu sieci szkół na rok szkolny 2019/2020 – informacja MEN, przykładowe uchwały

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r.

Minister edukacji przypomniała o najważniejszych zmianach w systemie edukacji, które zostały zaplanowane na rok 2019: – W bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji. Sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia.

Szefowa MEN poinformowała również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół: – Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół, które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Wzorem roku 2017, aby Państwa wesprzeć w realizacji tego zadania, przygotowaliśmy przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja/ustalanie-planu-sieci-szkol-od-1-wrzesnia-2019-r

Ustalanie planu sieci szkół na rok szkolny 2019/2020 – informacja MEN, przykładowe uchwały

Załączniki

List Pani Minister do samorządów
Data: 2019-02-14, rozmiar: 2 MB
Ustalanie planu sieci szkół
Data: 2019-02-14, rozmiar: 26 KB
Załącznik do uchwały rady gminy
Data: 2019-02-14, rozmiar: 41 KB
Załącznik nr 1 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-02-14, rozmiar: 84 KB
Załącznik nr 2 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-02-14, rozmiar: 59 KB
19 stycznia 2018

Nowoczesne kadry dla polskiej gospodarki – o kształceniu zawodowym na seminarium branżowym z udziałem Wiceminister Marzeny Machałek

W woj. śląskim blisko 6000 uczniów rozpoczęło w tym roku szkolnym naukę w branżowych szkołach I stopnia, natomiast w technikach – blisko 16 000. W trzyletnich szkołach branżowych większość to młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Najwięcej uczniów wybrało naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Popularny był również kucharz, fryzjer.

(więcej…)

16 października 2017

O uchwałach deklaratoryjnych, sieci szkół, statutach na spotkaniu z samorządowcami

12 października 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się dwa spotkania przedstawicieli gmin, miast, powiatów i samorządu województwa z przedstawicielami wojewody i kuratorem oświaty, poświęcone aktualnym zadaniom wynikającym z wdrażanej reformy edukacji. Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podziękowała za sprawne wdrożenie I etapu reformy w woj. śląskim. Podziękowania złożyli również: Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz II Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka.

(więcej…)