9 stycznia 2018

Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

W czwartek 4 stycznia 2018 roku, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. W zamierzeniu pomysłodawców Rada będzie ciałem opiniodawczo-doradczym Minister Edukacji.


Celem Rady będzie wsparcie Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w tworzeniu, konsultowaniu i opiniowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki oraz wyzwań współczesnego rynku pracy, w szczególności poprzez aktywną współpracę z pracodawcami. Do zadań Rady należy w szczególności: organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców, inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, a także udział w działaniach promocyjno-informacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.
Członkami Rady zostali dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże.
Więcej informacji o Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej