9 maja 2018

Poznaj nasze zawody: Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich

W Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich kształcimy:

  • w klasach profilowanych w zawodach: sprzedawca, fryzjer, elektryk, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-monter maszyn i urządzeń;
  • w klasach wielozawodowych, m.in. w zawodach: krawiec, ślusarz, dekarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 umiejętności zawodowe zdobywają w systemie opartym na zajęciach praktycznych realizowanych w branżowych pracowniach szkolnych (sprzedawca, fryzjer, elektryk, elektromechanik) oraz w systemie kształcenia dualnego, czyli nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również w czasie praktyk, odbywanych w renomowanych zakładach pracy (np. Milimex, Adient, Tesco), jak i za granicą (w ramach funduszy unijnych). Praktyki zagraniczne, których odbycie proponuje się uczniom, pozwalają im na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych i językowych oraz społecznych.

Nasze zawody:

Sprzedawca – szkoła posiada własną, bardzo dobrze wyposażoną pracownię zawodową, w której uczniowie doskonalą umiejętności praktyczne, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną. Przyszły absolwent zostanie przygotowany do pracy w branży handlowej prężnie rozwijającej się nie tylko na rynku lokalnym.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

  1. 20 – Prowadzenie sprzedaży

Fryzjer – dla tego zawodu posiadamy nowoczesną, w pełni wyposażoną multimedialną pracownię zawodową, w której są realizowane zajęcia teoretyczne i doskonalone praktyczne umiejętności przyszłego stylisty fryzur. Zawód poszukiwany na lokalnym rynku pracy gwarantuje absolwentom możliwość natychmiastowego zatrudnienia.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Elektryk – szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe, w których uczniowie przygotowują się do wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, do montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Zgodnie z „Barometrem zawodów” z 2017r. zawód ten znajduje się wśród zawodów deficytowych poszukiwanych na rynku pracy.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

EE.05 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektromechanik – może zajmować się naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; instaluje, montuje, demontuje i naprawia urządzenia elektryczne oraz przeprowadza diagnozowanie stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych. Te wszystkie umiejętności kształci uczeń w czasie zajęć praktycznych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

EE.04 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone pracownie budowlane, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem działów: suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich oraz robót posadzkarskich i okładzinowych. Zawód daje szerokie umiejętności i tym samym duże możliwości zatrudnienia.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Mechanik-monter maszyn i urządzeń –od nowego roku szkolnego 2018/2019 uczniowie będą odbywali zajęcia praktyczne w prężnie działającej na lokalnym rynku pracy firmie Adient, z którą szkoła podpisała umowę patronacką. Uczniowie kształcić będą praktyczne umiejętności instalowania i uruchamiania, obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń oraz dokonywania ich montażu. Firma Adient w trakcie trzyletniej nauki gwarantuje stypendia motywacyjne, a wszystkim absolwentom możliwość zatrudnienia w swoim zakładzie.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

MG.17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Krawiec – wykonuje usługi krawieckie: wyroby odzieżowe oraz prace związane z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych; wykonuje odzież na zamówienie klienta; dokonuje drobnych napraw maszyn i urządzeń krawieckich oraz je konserwuje; pracuje indywidualnie lub w zespole, ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobu, jego zgodność z zamówieniem klienta, a także za estetyczne wykonanie. Indywidualne umowy o zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

AU.14 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Ślusarz – wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej oraz naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi; buduje proste konstrukcje metalowe i stalowe, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych; wytwarza, naprawia i odtwarza metalowe wyroby artystyczne, np. świeczniki, kandelabry, żyrandole, okucia; wykonuje połączenia materiałów; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu. Indywidualne umowy o zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Dekarz – wykonuje roboty dekarskie: obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych, ponadto wykonuje i rozbiera pokrycia dachowe, wykonuje wszelkie roboty blacharskie na budowie tj. zabezpieczanie kominów, gzymsów przed zaciekami wody opadowej, zakłada rynny i rury spustowe; tnie blachę na odpowiednie wymiary i formuje ją ręcznie przy pomocy narzędzi (cęgi i młotek) lub zwija w rury na maszynach – zwijarkach. Pracuje w zmiennych warunkach pogodowych, na wysokości. Indywidualne umowy o zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

BD.08 – Wykonywanie robót dekarskich

Mechanik pojazdów samochodowych – wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich. Indywidualne umowy o zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych – sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej, wykonuje montaż i demontaż instalacji, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych. Indywidualne umowy o zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Lakiernikwykonuje prace lakiernicze poprzez przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, nanosi powłoki lakiernicze; wykonuje renowacje wszelkich powierzchni lakierowanych, w tym pojazdów samochodowych. Indywidualne umowy o zajęcia praktyczne.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

MG.27 – Wykonywanie prac lakierniczych

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w 2-letniej szkole branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymać świadectwo dojrzałości, by następnie podjąć wyższe studia zawodowe.

Branżowa j Szkoła I Stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich, ul. Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

www.zsoiz.szkolnastrona.pl