20 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Katowicach

 

W Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach kształcimy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, elektromechanik, ślusarz.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej.

Będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

— użytkowania pojazdów samochodowych,

— diagnozowania pojazdów samochodowych,

— naprawiania pojazdów samochodowych,

— kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w :

— stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,

— zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych

— salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

— przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

— przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

— firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

MECHANIK MOTOCYKLOWY

Mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką oraz naprawą motocykli. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż motocykli, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przez producentów motocykli wymaga stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych w tym zawodzie.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

— stacjach obsługi motocykli,

— przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,

— salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,

— przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,

— przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

— przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.

Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz nowych technologii, wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, elektronicznych układów sterujących oraz dodatkowego wyposażenia motocykli powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, obsługą oraz naprawą motocykli. Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na mechaników motocyklowych – specjalistów w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych.

ELEKTROMECHANIK

Zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.

W zawodzie elektromechanika wymagana jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo ruchowa. To zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywane pracy. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, obsługowo-naprawczych oraz innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

ŚLUSARZ

Kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności zawodowych oraz specjalistycznych. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi oraz wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

— wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,

— obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,

— wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,

— wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej, nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego wyglądu.

Kandydat do zawodu ślusarza powinien charakteryzować się zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy.

Dobrze wykształceni i przygotowani do zawodu ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić tez własną działalność gospodarczą.

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Informację przygotowała Maria Bednarek – Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół nr 7 im Stanisława Mastalerza w Katowicach

Gliwicka 228, 40-861 Katowice

tel/fax. 32 254 06 26

http://zs7.katowice.pl/