10 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Branżowa Szkoła I stopnia w Myszkowie

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie

Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego Branżowa Szkoła I Stopnia w Myszkowie posiada przeszło 72-letnie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów w różnych zawodach. Najbardziej popularne w ostatnim okresie były zawody: mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. Ponadto szkoła kształci w zawodach: piekarz, cukiernik, sprzedawca, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, lakiernik, murarz-tynkarz, stolarz, ślusarz, dekarz, elektromechanik, monter-mechatronik, blacharz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Teoretyczne kształcenie zawodowe dla tych zawodów odbywa się na terenie szkoły w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

W pozostałych zawodach teoretyczne kształcenie zawodowe uczniowie zdobywają corocznie w każdej klasie na miesięcznych kursach odbywających się różnych Ośrodkach Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. Na tym polu od wielu lat współpracujemy z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zespołem Placówek Oświatowych Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, Wojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku i innymi ośrodkami w zależności od zawodu.

Zajęcia praktyczne stanowią istotny element kształcenia w danym zawodzie. Odbywają się one u pracodawców na podstawie umowy z młodocianym pracownikiem o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W br. szkolnym młodzież uczy się w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, piekarz, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, ślusarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, stolarz i blacharz samochodowy.

Po trzyletnim okresie nauki uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie lub do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej. Wszystkie zawody, w których prowadzimy kształcenie zawodowe posiadają tylko jedną wyodrębnioną w danym zawodzie kwalifikację.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę w szkole branżowej II-go stopnia, gdzie po dwóch latach może przystąpić do egzaminu na tytuł technika i do egzaminu maturalnego, uzyskując tym samym możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych. Może również uczyć się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – od klasy II.

Piekarz

Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa. Piekarz odmierza oraz miesza składniki i wypieka zgodnie z recepturą produkcji: chleby, bułki, rogale i inne wypieki.

Miejsce pracy: piekarnie produkujące pieczywo.

Cukiernik

Wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.

Miejsce pracy: piekarnie ciast i ciastek.

Mechanik pojazdów samochodowych

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Miejsce pracy: warsztaty usługowo – naprawcze.

Sprzedawca

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej, obsługuje nabywców bezpośrednio, lub pośrednio.

Miejsce pracy: w kioskach i na targowiskach, sklepach, hipermarketach, w hurtowniach, w handlu metodą tradycyjną i w handlu metodą samoobsługową i preselekcji.

Blacharz samochodowy

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Miejsce pracy: warsztaty blacharskie, warsztaty usługowo-naprawcze.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

Miejsce pracy: warsztaty usługowo-naprawcze.

Elektryk

Wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, posługując się narzędziami elektromonterskimi; przeprowadza podstawowe pomiary elektryczne instalacji i urządzeń w celu diagnozowania ich stanu technicznego.

Miejsce pracy: warsztaty naprawcze, przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne i inne.

Fryzjer

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Miejsce pracy: zakłady fryzjerskie.

Kucharz

Przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia; ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną; wydaje przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie.

Miejsce pracy: restauracje, bary, lokale gastronomiczne.

Lakiernik

Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

Miejsce pracy: warsztaty usługowo-naprawcze.

Murarz – tynkarz

Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa i firmy budowlane.

Stolarz

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych tj. płyt, oklein i innych.

Miejsce pracy: na budowach oraz w rzemieślniczych zakładach stolarskich.

Ślusarz

Ślusarze kują, wyklepują sztaby, pręty i bloki żelaza, stali i innych metali w celu wytworzenia lub naprawienia różnego rodzaju urządzeń, narzędzi i innych artykułów; ustawiają dla operatorów obrabiarki skrawające metale lub sterują działaniem obrabiarek; wykonują i naprawiają narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak też naprawiają sprzęt gospodarstwa domowego, zamki czy rowery.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne.

Dekarz

Dekarze pokrywają i naprawiają dachy różnymi materiałami dekarskimi, zakładają, konserwują i remontują urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów, przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa dekarskie.

Elektromechanik

Elektromechanicy wykonują prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacje i remonty, dokonują pomiarów i odpowiednich regulacji – w zakładach wytwórczych, w docelowych miejscach pracy urządzeń w przypadku dużych jednostek lub u użytkownika czy w punktach usługowych.

Miejsce pracy: zakłady przemysłowe, punkty usługowo-naprawcze, własna działalność.

Monter – mechatronik

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką; monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych; ocenia jakość wykonywanych prac.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady usługowo-naprawcze, własna działalność.

Blacharz

Blacharze wykonują prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby ogólne przemysłu i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, zakłady produkcyjne.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy.

Miejsce pracy: przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, własna działalność.

Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

  1. E. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków

tel. 34 313 28 40

http://www.zs1kwiatkowski.com