6 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku

Drukarz offsetowy

OPIS ZAWODU

Drukarz offsetowy to specjalista branży poligraficznej, który wykonuje offsetowe formy drukowe, przygotowuje do drukowania maszyny offsetowe, prowadzi procesy drukowania offsetowego, kontroluje jakość wykonanych odbitek oraz przeprowadza konserwację offsetowych maszyn drukujących. Drukarz offsetowy powinien cechować się również umiejętnościami związanymi z doborem podłoży i materiałów pomocniczych adekwatnych do realizowanej produkcji oraz rozwiązywać podstawowe problemy technologiczne podczas druku.

W przemyśle poligraficznym przygotowanie do pracy w zawodzie drukarz offsetowy pozwala na zajmowanie stanowisk takich jak: operator naświetlarek CtF, operator naświetlarek CtP, drukarz (maszynista) offsetowy lub niższe stanowisko: pomocnik drukarza offsetowego.

Nauka zawodu prowadzona jest w branżowej szkole I stopnia w zakresie kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie drukarz offsetowy posiada odpowiednią liczbę pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym standardowej technologii w zakresie druku offsetowego. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców, w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych. Umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym na poziomie podstawowym.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia w tym zawodzie mają wiele możliwości dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego. Między innymi jest to kontynuacja nauki w szkole branżowej II stopnia w ramach kwalifikacji PGF.06., a po osiągnięciu wykształcenia średniego otrzymanie dyplomu technika procesów drukowania. Drukarz offsetowy może też skorzystać z całej gamy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji poligraficznych. Może też rozwijać poszczególne umiejętności zawodowe w branży za pomocą kursów umiejętności zawodowych.

Kucharz

OPIS ZAWODU:

Kucharz zajmuje się sporządzaniem, według ustalonych norm i receptur kulinarnych, różnych potraw, ciast, napojów i deserów z surowców i produktów spożywczych, w pomieszczeniach produkcyjnych zakładów gastronomicznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Kucharz zajmuje się planowaniem jadłospisu, opracowuje receptury, zajmuje się zamówieniami, i przygotowaniem półproduktów do realizacji menu. W kuchni wykonuje szereg czynności towarzyszących gotowaniu potraw: mycie, krojenie, mieszanie, oraz czynności związanych z sprzątaniem po zakończeniu pracy: zamiatanie, zmywanie podłogi, naczyń kuchennych.

Kucharz powinien przestrzegać obowiązujących norm w zakresie porcjowania, wysokiej jakości, estetyki i higieny wydawanych posiłków. Miejscem pracy kucharza są pomieszczenia kuchenne. Kucharz utrzymuje najczęściej kontakty z pomocnikami i kelnerami – np. udziela rad czy konsultuje listę przygotowanych dań. Praca kucharza w zależności od tego, gdzie się odbywa, może być ściśle lub okresowo nadzorowana. Kucharz w. hierarchii organizacyjnej pełni rolę podwładnego, ale już szef kuchni sprawuje funkcję kierowniczą. Kucharz odpowiada za wyposażenie kuchni, za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, którymi kieruje i za ich pracę.

Kucharz powinien charakteryzować się podzielnością uwagi i łatwo przerzucać się z jednej czynności do drugiej, bowiem często przygotowuje kilka dań na raz. Przez wiele godzin pracuje w pozycji stojącej, dlatego musi być wytrzymały na długotrwały wysiłek. Ważną cechą kucharza jest samodzielność i inicjatywa – często wymaga się od niego wymyślania nowych receptur i przepisów. Musi być on również bardzo dokładny. Pomaga mu w tym zdolność koncentracji uwagi na czynnościach, które wykonuje. Kolejną cechą jest dobra pamięć, która ułatwia podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji przy sporządzaniu dań, przy doborze składników i przypraw. Przydatne w tym zawodzie są również uzdolnienia plastyczne (np. umiejętność zaprojektowania potraw na półmiskach).

Ogrodnik

OPIS ZAWODU:

Praca ogrodnika obejmuje zazwyczaj:

sadzenie w ogrodzie najpopularniejszych roślin rabatowych;

zajmowanie się uprawą roślin;

pielęgnowanie drzew i roślin, które spełniają w ogrodzie funkcje dekoracyjne;

sadzenie w parkach roślin wieloletnich, jednorocznych i półrocznych;

uprawę trawy i kwiatów;

utrzymanie ścieżek i dróżek w ogrodzie;

utrzymanie i czyszczenie sadzawek.

Główne obowiązki ogrodnika

przygotowanie i dobór narzędzi, maszyn i materiałów niezbędnych do pracy;

przygotowanie, utrzymanie i pielęgnacja gleby (odchwaszczanie);

nawożenie gleby;

nawadnianie gleby;

kontrolowanie poziomu nasłonecznienia ogrodu;

kontrolowanie poziomu temperatury;

wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin;

praca w oparciu o założenie, że rośliny są żywymi istotami;

wykonywanie obowiązków z użyciem narzędzi i maszyn do uprawy gleby;

nadzór nad budynkami, wyposażeniem, nawozami i maszynami;

stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i BHP, przestrzeganie standardów jakości, szanowanie obowiązujących regulacji prawnych i dbanie o ich przestrzeganie (włącznie z przepisami dotyczącymi przestrzegania higieny);

stosowanie się do przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska i dbanie o ich przestrzeganie.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik

tel. (32) 45 77 098

e-mail: zs6@miastorybnik.pl

strona internetowa: www.zs6rybnik.pl

Źródło: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku