13 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Poznaj nasze zawody w Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

W Technikum Lotniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali, technik awionik, technik mechatronik, technik informatyk.

Technik lotniskowych służb operacyjnych

– pozwala na wspomaganie kontrolera ruchu lotniczego oraz wykonywania wielu zawodów w branży lotniczej m.in. na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa czy też na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej. Technik lotniskowych służb operacyjnych ma również możliwość pracy w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów. Miejscem pracy mogą również być  państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym

Technik eksploatacji portów i terminali

– jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Potencjalne miejsca pracy to przedsiębiorstwa spedycyjne, przedsiębiorstwa transportowe, agencje obsługi portów morskich i rzecznych czy też terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe.

Technik awionik

– zawodowo może np. wykonać obsługę liniową statków powietrznych i powiązane z nią czynności kontroli i napełniania systemów i instalacji samolotów i śmigłowców, dokonywać oceny stanu technicznego płatowców i silników lotniczych.

Absolwenci kierunku mogą pracować np. w służbach technicznych lotnictwa państwowego, w lotnictwie wojskowym, w służbie inżynieryjno-lotniczej Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, jako żołnierze zawodowi lub kontraktowi oraz w lotnictwie Straży Granicznej czy Policji.

Technik mechatronik

– zajmuje się projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza montażem i demontażem urządzeń i systemów mechatronicznych oraz diagnozowaniem i naprawianiem urządzeń i systemów mechatronicznych. Potencjalne zawody to m.in. konstruktor, technolog, kierownik działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowiec, sprzedawca sprzętu mechatronicznego czy też diagnosta i serwisant sprzętu mechatronicznego

Technik informatyk z innowacją e-sportową

– zajmuje się m.in. serwisowaniem komputerów i diagnostyką, administrowaniem sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem systemów, projektowaniem i zarządzaniem serwisami internetowymi, a także produkcją i projektowaniem gier komputerowych. Potencjalne zawody to serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu, projektanci (w tym projektanci gier komputerowych), graficy, e-sportowcy.

Uczniowie Technikum Lotniczego kształcą się w pracowniach: urządzeń transportu bliskiego, aerodynamiki i mechaniki lotu, pracowni automatyki, pneumatyki i mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni informatycznej a także na symulatorze lotów pozwalającym uczniom odzwierciedlić mechanikę lotu.

Dzięki porozumieniom zawartym z Aeroklubem Śląskim i Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym w Pyrzowicach oraz firmami spedycyjnymi i lotniczymi szkoła zapewnia wszystkim uczniom zajęcia praktyczne i miesięczne praktyki zawodowe w realnym środowisku pracy.

Istnieje także możliwość odbywania staży zawodowych w Hiszpanii  w ramach projektu Erasmus+ oraz korzystania z dodatkowych kursów i szkoleń dla młodzieży.

Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

  1. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel. 32 353 01 23

http://www.szkoly.lotnicze.zdz.pl/

Paweł