18 czerwca 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 2 w Kłobucku

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku, ul. 3 Maja 33

W Technikum nr 2 w Kłobucku kształcimy w zawodach: technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik spedytor, technik geodeta, technik agrobiznesu, technik organizacji reklamy, technik księgarstwa.

Zajęcia praktyczne odbywają się w naszych pracowniach: gastronomicznej, handlowej, obsługi klienta. W trakcie nauki uczniowie udają się na czterotygodniową praktykę zawodową, z możliwością odbycia praktyki u partnerów zagranicznych.

technik handlowiec

Szkoła przygotowuje do:

– organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

– wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

– prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

– organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

– zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praktyka zawodowa w placówkach handlowych, hurtowych i detalicznych.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła przygotowuje do:

– oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

– sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

– planowania i oceny żywienia;

– organizowania produkcji gastronomicznej;

– planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Istnieje możliwość podniesienia kwalifikacji na kursach, np. kelnerskim, „kuchnie świata”, baristy, itp. Praktyka zawodowa w placówkach gastronomicznych.

technik technologii żywności

Szkoła przygotowuje do:

– wytwarzania produktów spożywczych;

– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;

– organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;

– kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Praktyka zawodowa w zakładach produkujących żywność, np. w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mleczarniach, zakładach mięsnych.

technik spedytor

Szkoła przygotowuje do:

– planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;

– prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;

– prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

– wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Praktyka zawodowa w zakładach transportu samochodowego, lotniczego, wodnego, w firmach kurierskie.

technik geodeta

Szkoła przygotowuje do:

– zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;

– sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;

– wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

– wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości.

Praktyka zawodowa w zakładach usług geodezyjnych.

technik agrobiznesu

Szkoła przygotowuje do:

– organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

– obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

– organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

– prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

– prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych w sferze agrobiznesu.

technik organizacji reklamy

Szkoła przygotowuje do:

– organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

– organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;

– projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Praktyka zawodowa w agencjach i studiach reklamowych, działach marketingu i reklamy, drukarniach.

technik księgarstwa

Szkoła przygotowuje do:

– przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży;

– opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;

– prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej;

– promowania asortymentu księgarskiego;

– zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.

Praktyka zawodowa w księgarniach i bibliotekach.

Z czego jesteśmy dumni? – z honorowego patronatu Uniwersytetu Jagiellońskiego – ze Statusu Ośrodka Egzaminacyjnego – z naszych uczniów, którzy osiągają dobre wyniki uzyskane na egzaminach zewnętrznych – ze współpracy z przedsiębiorcami, która gwarantuje naszym uczniom zatrudnienie – z licznych certyfikatów, np. „Szkoły z klasą ” oraz „Nauczyciela z klasą”, Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”

POLECAMY:

– szkolną stronę internetową http://www.zs2klobuck.edu.pl/

– profil na Facebooku

– nasz kanał YouTube

Plakat informacyjny do pobrania

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobuck,
3 Maja 33, 42-100 Kłobuck

tel. 34 317 22 68

www.zs2klobuck.edu.pl

Załączniki

Plakat promujący
Data: 2018-06-18, rozmiar: 16 MB