16 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 3 w Częstochowie

W Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie kształcimy w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik spedytor.

Technik ekonomista

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista w trakcie czteroletniej nauki będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

— planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

— obliczania podatków,

— prowadzenia spraw kadrowo– płacowych,

— prowadzenia rachunkowości,

— wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową np. w administracji państwowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych.

Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika ekonomisty może być zatrudniony:

— na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych,

usługowych,

— na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia,

zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji,

— w sekretariatach,

— w firmach konsultingowych,

— w bankach,

— w biurach rachunkowych,

—w administracji państwowej i samorządowej.

—prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik obsługi turystycznej z innowacją OBSŁUGA TRANSPORTU LOTNICZEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej w trakcie czteroletniej nauki będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych

Uczniowie odbywają praktykę zawodową najczęściej w biurach podróży.

Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika obsługi turystycznej może być zatrudniony:

 • w biurach podróży,
 • w branżowych organizacjach,
 • w domach wczasowych,
 • w fundacjach i stowarzyszeniach,
 • w działach socjalnych zakładów pracy,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny, ale przy organizowaniu imprez turystycznych może pracować też i cały zespół, składający się z przedstawicieli różnych biur podróży.

Technik handlowiec

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec w trakcie czteroletniej nauki będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

— organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do

sprzedaży,

— wykonywania prac związanych z obsługa klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,

— prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,

— organizowania i prowadzenia działalności handlowej,

— zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową np. w hipermarketach, supermarketach, firmach handlowych i handlowo- usługowych.

Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika handlowca może być zatrudniony:

— na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,

— w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach realizując podstawowe funkcje handlowe,

— zorganizować, uruchomić i prowadzić własną firmę handlową.

Technik spedytor

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor w trakcie czteroletniej nauki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

— planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;

— prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo- spedycyjnych;

— prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz

zagranicznymi;

— wykonywania prac związanych zmonitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz placówkach handlowych.

Absolwent technikum, który uzyska tytuł technika spedytora może być zatrudniony na następujących stanowiskach:

— specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,

— spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,

—sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,

—referent spedycyjny,

— kierownik punktu ładunkowego,

— dyspozytor ładunkowy,

— organizator przewozów,

— specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

 

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

 1. św. Augustyna 28/30, 42-200 Częstochowa,

tel./fax: 34 324 23 22, tel. 34 324 38 19

www.zse.czest.pl