27 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Katowicach

W Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach kształcimy w zawodach: technik automatyk, technik ekonomista, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk.

TECHNIK AUTOMATYK – AUTOMATYCZNY SUKCES

Projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw. Praca automatyka może mieć charakter indywidualny, lecz znacznie częściej będzie to praca w zespole, niejednokrotnie zmianowa. Charakter będzie zależny od profilu pracy zakładu. Technik automatyk pracując w zakładzie współodpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacja EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

 • Montaż urządzeń i instalacji automatyki
 • Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki

Kwalifikacja EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

 • Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki
 • Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

Warunki pracy:

Godziny pracy technika automatyka mogą być stałe jak i zmienne – zależnie od charakteru zatrudnienia oraz wykonywanych zadań. W ekstremalnych przypadkach może zaistnieć konieczność pracy również nocami, nie wyłączając dni wolnych. Narażony jest na porażenie prądem elektrycznym i wypadki związane z przebywaniem w sąsiedztwie maszyn pracujących – będących w ruchu.

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik elektronik, technik urządzeń dźwigowych, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP, G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

Kariera zawodowa:

Technik automatyk może pracować w firmach projektujących oraz instalujących systemy automatyki, a także we wszystkich nowoczesnych zakładach produkcyjnych zajmując się utrzymaniem ruchu zakładu. Paleta miejsc, w których absolwent tego kierunku znajdzie pracę jest praktycznie nieograniczona – począwszy od mikro przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, oraz remontami, a kończąc na wielkich korporacjach projektujących elementy układów automatyki.

TECHNIK EKONOMISTA – POTRZEBNY W KAŻDEJ FIRMIE

Prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe. Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu. Powinien łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania. Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacja AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 • Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

Kwalifikacja AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 • Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Warunki pracy:

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy. Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre stanowiska tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach. Na przykład technik ekonomista zatrudniony w urzędzie statystycznym może przeprowadzać badania statystyczne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach zbiorowego zakwaterowania, takich jak akademiki, hotele.

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik logistyk, technik spedytor. Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla zawodu technik rachunkowości (kwalifikacja AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych) lub na uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym.

Kariera zawodowa:

Technik ekonomista może pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, księgowością, podatkami. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK ELEKTRYK – CIĄGLE POSZUKIWANY

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej. Praca ma charakter indywidualny w przypadku naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego. Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacja EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • Eksploatacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Warunki pracy:

Godziny pracy technika elektryka nie są stałe z powodu zmianowości w zakładach pracy, samodzielnego ustalania czasu w razie samozatrudnienia oraz z powodu usuwania nagłych awarii w dzień czy w nocy.

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik awionik, technik mechatronik, elektryk, technik pojazdów samochodowych.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

Kariera zawodowa:

Technik elektryk może pracować w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK ENERGETYK – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej. Praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć przywoławcza. Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacja EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

 • Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
 • Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

Kwalifikacja EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

 • Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
 • Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej

Warunki pracy:

Praca technika energetyka odbywa się w systemie pracy ciągłej, na trzy zmiany, we wszystkie dni tygodnia, również w święta.

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

Kariera zawodowa:

Technik energetyk może pracować w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.

TECHNIK INFORMATYK – ZAWÓD Z MOŻLIWOŚCIAMI

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia, projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych. Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale ma częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie, zarówno bezpośredni, jaki i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych. Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 • Programowanie aplikacji
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Warunki pracy: Praca technika informatyka wykonywana jest w pozycji siedzącej, w pomieszczeniach zamkniętych. Narażony jest na działanie pola elektromagnetycznego.

Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk. Można kontynuować naukę na uczelniach wyższych o profilu informatycznym.

Kariera zawodowa: Technik informatyk może pracować w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

DLACZEGO MY:

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych (tytuł „Brązowej Szkoły 2016”, „Srebrnej Szkoły 2017” w rankingu Perspektywy)
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. Stanisława Fryzego, Roboty Lego Mindstorms, Projekt Bakcyl, Dzień Przedsiębiorczości)
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych (laureat XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej, Wicemistrzostwo Katowic w piłce ręcznej chłopców, Mistrzostwo Katowic w pchnięciu kulą chłopców, III miejsce w Mistrzostwach Katowic w biegu na 100 m, III miejsce drużynowo w Mistrzostwach Katowic w lekkoatletyce)
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP, UDT)
 • nowoczesne wyposażenie (zawodowe pracownie, drukarka 3D, tablice interaktywne, laptopy, platforma e-learning), Wi-Fi w całej szkole
 • praktyki zawodowe za granicą (program ERASMUS+)
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • komplet podręczników za 120 zł
 • 100 zł zniżki na kurs prawa jazdy
 • dogodna lokalizacja

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Maraton Pisania Listów, Mikołajki, Walentynki)
 • turnieje sportowe (siatkówka, tenis stołowy)
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Oświęcim, Wrocław, Kraków, Zakopane)
 • koło wolontariatu (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Paczka dla Rodaków i Bohaterów na Kresach, współpraca z hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym bł. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, domem dziecka „Zakątek”)
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Bieg Dziewięciu Górników, Miejska Dżungla, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód)
 • Festyn Środowiskowy

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Mikołowska 131, 40-592 Katowice

tel.: 32 609 60 20

e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl

www.zstio2.katowice.pl