20 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum nr 7 w Katowicach

Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

Chcesz zdobyć zawód interesujący, z perspektywami na przyszłość? Interesuje Cię praca, która wykorzystuje informatykę oraz elektronikę  w kolejnictwie? Jeśli tak – podejmij decyzję i wybierz – oto nasza propozycja.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Realizacja stypendiów dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej.

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

— montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

— montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,

— montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,

— budować i eksploatować urządzenia sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,

— prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Warunki pracy

Jeżeli podejmiesz pracę w wyuczonym zawodzie, będziesz wykonywał i nadzorował prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

— organizowania i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych;

— oceniania stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;

— podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;

— prowadzenia dokumentacji budowy;

— sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Gwarancja pracy dla najlepszych absolwentów (według PKP Polskie Linie Kolejowe jest zapotrzebowanie na fachowców w wyżej wymienionych zawodach)!

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej.

Będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

— oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności i sposobu napraw, wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

— kontrolowania jakości wykonanych napraw,

— prowadzenia usług motoryzacyjnych,

— sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,

— prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,

Uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

— stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,

— zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

— salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

— przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

— przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

— firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Informację przygotowała Maria Bednarek – Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespole Szkół nr 7 w Katowicach.

Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

Gliwicka 228, 40-861 Katowice

tel/fax. 32 254 06 26

http://zs7.katowice.pl/