27 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody: Technikum w Żarkach

 

W Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa.

Technik informatyk

Celem kształcenia jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia integrowane i korelowane jest kształcenie ogólne i zawodowe. Zdobyty i doskonalony poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych w przyszłości i zapewni przyszłym absolwentom technikum możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Umiejętności i wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczeń nabędzie w trakcie nauki są zgodne z ideą europejskich ram kwalifikacji. W trakcie realizacji kształcenia na bieżąco będzie dokonywana ocena stopnia osiągnięcia przez uczących się zakładanych efektów kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzania kwalifikacji zawodowych. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk umożliwi oddzielne potwierdzanie w toku kształcenia każdej z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

– EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

– EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Szkoła posiada 6 specjalistycznych pracowni dydaktycznych pozwalających kształcić w zawodzie technik informatyk są to pracownia UTK, konfiguracji LAN, montażu LAN, sieciowych systemów operacyjnych, aplikacji internetowych oraz baz danych.
Szkoła proponuje uczniom naukę pod fachowym nadzorem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Uczeń może rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach dodatkowych i biorąc udział w kołach zainteresowań m.in. z robotyki, programowania i e-sportu. Nauczyciele chętnie przygotują uczniów do konkursów, zawodów i olimpiad. Uczeń może brać udział w projektach unijnych realizowanych na terenie naszej szkoły oraz w praktykach zagranicznych m.in. poprzez program Erasmus+.

W technikum w trakcie nauki uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni.

Uczniowie naszego technikum mają możliwość zatrudnienia w lokalnych firmach zajmujących się diagnostyką PC, sieciami komputerowymi, programowaniem aplikacji internetowych, tworzeniem responsywnych stron  www.

Jako absolwenci kontynuują edukację na renomowanych uczelniach lub zakładają własne firmy dobrze prosperujące na naszym lokalnym rynku pracy.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

– TG.07. Sporządzanie potraw i napojów;

– TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

– planuje produkcję,

– ustala asortyment potraw,

– dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi,

– nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi,

– prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulację,

– planuje jadłospisy,

– obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne,

– organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów,

– organizuje pracę magazynu,

– organizuje i nadzoruje proces produkcyjny,

– prowadzi własną placówkę gastronomiczną,

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

– oceniać jakość żywności oraz jej przechowywania,

– profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii,

– obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi,

– planować i oceniać żywienie różnych grup ludności,

– organizować produkcję gastronomiczną ( od zapotrzebowania po produkcję i obsługę gości),

– planować i organizować usługi gastronomiczne.

Absolwent będzie mógł pracować w firmach cateringowych, w barach, w kawiarniach, w restauracjach, w winiarniach, w piwiarniach, w hotelach, we własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Uczeń w trakcie nauki pozna tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm. W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczy się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki i materiałów reklamowych, animacji, montażu filmu, tworzenia spotów reklamowych itp. Zapozna się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów firmy Corel, Adobe itp.

Wyodrębnione kwalifikacji w zawodzie to:

– AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

– AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy potrafi:

– projektować materiały reklamowe w programie graficznym CorelDraw, Adobe Photoshop,

– planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,

– określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,

– sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,

– stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,

– planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,

– nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,

– stosować metody badań rynku reklamy,

– testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,

– oceniać wartość przygotowanych reklam,

– oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,

– wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,

– opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,

– prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy to technik organizacji reklamy, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw public relations, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, handlowiec, organizator usług sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy, telemarketer, sprzedawca na telefon.

Technik hotelarstwa

Zapraszamy do podjęcia kształcenia na kierunku technik hotelarstwa. Jeśli jesteś osobą komunikatywną, lubiącą pracę z ludźmi, cechuje Cię wysoka kultura osobista, jest to praca dla Ciebie. Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu, co ułatwia naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. W ramach przygotowania ucznia do zawodu szkoła  proponuje praktyki zawodowe w kraju oraz za granicą w ramach programu Erasmus+.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w obiektach bazy noclegowej takich jak: zakłady hotelarskie od kategorii turystycznej * do kategorii luksusowej *****, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, ośrodki SPA, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa mogą być również rezydentami, pracować w administracji państwowej zajmując się problematyką turystyki, hotelarstwa, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

– TG. 12. Planowanie i realizacja usług w recepcji,

– TG. 13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika hotelarstwa wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

  1. Myszkowska 50, 42-310 Żarki

tel. 34 314 80 24

e-mail: sekretariat@zs-zarki.edu.pl

www.zs-zarki.edu.pl