19 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli – „Kierunek – Innowacja 2024”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, nauczycieli publicznych, niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej przedszkoli i szkół.

Czas trwania konkursu od 10.06.2024 r.26.07.2024 r. Zgłoszenia innowacji należy dokonać do 26 lipca 2024 r.

Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach:

 1. nauczycieli przedszkoli,
 2. nauczyciele szkół podstawowych,
 3. nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Warunkami uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do konkursu, którego dokonuje nauczyciel do 26 lipca 2024 r., przesyłając na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty w Katowicach: kancelaria@kuratorium.katowice.pl link do opisu wraz z metryczką zawierającą dane wymagane w regulaminie konkursu „Kierunek – Innowacja 2024”;

 1. opis powinien być przygotowany przez jedną osobę, każdy nauczyciel może zgłosić tylko jeden opis w każdej z kategorii.

Metryczka dołączona do zgłoszenia powinna zawierać:

 • tytuł i formę opisu,
 • kategorię, o której mowa w ustępie 2,
 • pełną nazwę przedszkola/szkoły,
 • imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu nauczyciela zgłaszającego opis do Konkursu,
 • uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca/uczestnik Konkursu – tytuł laureata Konkursu,
 • link do opisu przygotowanego przez nauczyciela za pomocą kreatora dostępnego na koncie Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem zpe.gov.pl,
 • skan oświadczenia uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • skan danych osobowych niezbędne do rozliczenia podatkowego z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej przez laureata konkursu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do Regulaminu).

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/konkurs-dla-nauczycieli-kierunek–innowacja-2024

 

Opracowano na podstawie informacji przesłanej przez Departament Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.