1 stycznia 2017

Kryteria wyboru koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych przesyłamy dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Osoby pełniące  funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych otrzymają:

1. Możliwość udziału w bezpłatnych seminariach.

2. Nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.

3. Możliwość udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym podsumowującym pilotaż grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r.

4. Możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.

5. Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.

 

Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kryteria oceny.

I.  Wymagania formalne:

a)  udokumentowane:

1.  Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie: np. psycholog, pedagog, logopeda.

b)  potwierdzone oświadczeniem:

2.  Aktualne zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.  Co najmniej roczne doświadczenie w diagnozowaniu dzieci i młodzieży.

                4.  Co najmniej roczne doświadczenie we współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, kuratoriami oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.  Znajomość przepisów prawa oświatowego, w tym w szczególności przepisów dotyczących poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

II. Doświadczenie

1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej: prowadzenie w okresie ostatnich dwóch lat szkoleń trwających łącznie minimum 40 godzin dydaktycznych.

Przez szkolenia lub warsztaty rozumiemy różnego rodzaju formy doskonalące, wspierające kierowane np. do nauczycieli, rodziców, specjalistów i innych osób z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej (przykładowo: warsztaty dla rodziców, nauczycieli, rady pedagogiczne itp.).

2. Opracowanie minimum 5 materiałów merytorycznych, raportów, sprawozdań itp. o objętości co najmniej 5 stron znormalizowanego tekstu każdy z materiałów w ostatnich 5 latach.

Przez materiał merytoryczny rozumie się różnego rodzaju opracowania np. raporty, sprawozdania, materiały informacyjne, szkoleniowe dla rad pedagogicznych, dla nauczycieli, specjalistów, uczniów i inne.

3.  Doświadczenie w koordynowaniu działań w zakresie oświaty, np. koordynowanie/kierowanie pracami projektów i zespołów, kierowanie pracami merytorycznymi np. badawczymi, pilotażami itp.

• minimalne wymaganie to koordynowanie/kierowanie/zarządzanie 1 projektem lub kierowanie zespołem badawczym i/lub innymi związanymi z planowaniem i organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ostatnich 5 latach przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Przez koordynowanie/kierowanie/zarządzanie 1 projektem lub kierowanie zespołem badawczym i/lub innymi związanymi z planowaniem i organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozumie się także działania związane np. z koordynowaniem zespołami zadaniowymi, zespołami nauczycieli i specjalistów zarówno na terenie szkół i placówek, jak też innych działań na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez projekt rozumie się różnego rodzaju działania podejmowane zarówno na terenie szkół i placówek lub poradni.

III. Wymagania dodatkowe:

Znajomość założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).