29 sierpnia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,

zakończył się pierwszy etap, zaplanowanego na pięć lat, wdrażania nowego ustroju
szkolnego. Ostatnie osiem miesięcy to okres intensywnej pracy zarówno dla Państwa,
jak i dla pracowników podległych jednostek.

Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w ustalenie
nowej sieci szkół. Państwa starania sprawiły, że większość gimnazjów zostanie
przekształcona lub włączona do szkół innych typów. Doceniam wysiłek włożony
w sprawne przygotowanie szkół, przedszkoli i placówek do nowego roku szkolnego.

Wprowadzana reforma oświaty unowocześni polską szkołę i wyrówna szanse
edukacyjne uczniów ze wszystkich środowisk. Dostosuje kształcenie do potrzeb
rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Dzięki nowym podstawom programowym
uczniowie zdobędą kompetencje, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania
w zmieniających się realiach współczesnego świata. Reforma jest zmianą oczekiwaną
przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Chcąc wspierać Państwa w dalszym wdrażaniu zmian w edukacji, na stronie
www.reformaedukacji.men.gov.pl będziemy sukcesywnie zamieszczać materiały
informacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz jednostek samorządu
terytorialnego.

Zbliża się okres podejmowania uchwał potwierdzających przekształcenia szkół
i niektórych zespołów szkół. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom,
przygotowujemy przykładowe wzory uchwał, tzw. uchwał deklaratoryjnych. Zostaną
one opublikowane na ww. stronie internetowej.

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów mają
zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych
zakupionych z dotacji. O dofinansowanie na ten cel mogą również wnioskować
szkoły niepubliczne.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jednostki samorządu terytorialnego mogą
wykorzystywać dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań
związanych z wdrażaniem reformy edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przy podziale 0,4% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2017 uwzględniło środki na dostosowanie szkół i placówek
do nowego systemu szkolnego. Kryteria podziału zostały opracowane we współpracy
ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zmianach dokonanych
w toku realizacji budżetu, kwota rezerwy wynosi 177 mln zł. Dotychczas udzielone
wsparcie objęło m.in.:

 1. doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach
  publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu
  terytorialnego, które funkcjonowały w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły
  samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy
  zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września
  2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe;
 2. doposażenie pomieszczeń do nauki w ww. gimnazjach publicznych w meble
  (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników;
 3. dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w ww. gimnazjach, w celu
  dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

Jednocześnie, rozważamy możliwość uwzględnienia w następnych latach w kryteriach
podziału rezerwy 0,4% dofinansowania innych zadań w zakresie wdrażania reformy.

Jednostkom samorządu terytorialnego jest udzielane również wsparcie finansowe,
głównie na zadania inwestycyjne, z rezerwy ogólnej budżetu państwa wynoszącej
228 mln zł. Ponadto, samorządy, za pośrednictwem wojewodów mogą ubiegać się
o przyznanie środków z budżetu państwa na cele inwestycyjne z rezerwy celowej
ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 45, w której zaplanowano
350 mln zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Niektóre regiony naszego kraju zostały dotknięte przez nawałnice, które
spowodowały ogromne straty materialne. W związku ze skutkami niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych Rada Ministrów przyjęła pomocowy program rządowy,

a Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło zwiększenie subwencji dla
poszkodowanych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach rezerwy 0,4%
uwzględniono środki na zwiększenie subwencji tym jednostkom samorządu
terytorialnego, które odnotowały uszkodzenia budynków szkół i placówek w wyniku
zdarzeń losowych. Pomoc będzie kierowana na wniosek jednostek samorządu
terytorialnego i może wynieść nawet 50% wartości remontu.

Na realizację przyjętego przez Radę Ministrów 18 sierpnia br. „Rządowego programu
pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy
uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom
i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych
w 2017 r.” z budżetu państwa zostały uruchomione środki w wysokości 5 mln zł.
Jeśli zapotrzebowanie finansowe będzie większe, program zostanie dodatkowo
uzupełniony o niezbędną kwotę.

W związku z uruchomieniem programu, uprzejmie proszę o przekazanie
społecznościom lokalnym, które zostały dotknięte skutkami nawałnic, informacji
o warunkach otrzymania wsparcia i o pomoc rodzicom w składaniu stosownych
wniosków. Więcej informacji o programie pomocowym znaleźć można na stronie
www.men.gov.pl.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej