1 kwietnia 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w projekcie „Marsz Żywych 2022”

Projekt „Marsz Żywych” to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Dzięki uczestnictwu w Marszu młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów, spotykają się z polskimi rówieśnikami oraz polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau to kulminacja projektu na terenie Polski. Druga jego cześć jest realizowana w Izraelu. Po raz pierwszy Marsz Żywych zorganizowano w 1988 roku.

Tegoroczny „Marsz Żywych 2022” odbędzie się 28 kwietnia 2022 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 1 kwietnia br.

Zgłoszenie (formularz w załączeniu) należy przesłać na adres: marsz.zywych@men.gov.pl.

W tytule korespondencji należy podać: Nazwę miejscowości oraz Nazwę szkoły.

Zalecany przez organizatorów wiek uczestników – 16-18 lat.

Maksymalna liczebność grup szkolnych – do 25 osób.

Zgłoszenia będą rejestrowane w kolejności odpowiadającej terminowi ich przekazania do ministerstwa. Zgłoszenia przesłane po 1 kwietnia br. lub te, które nie zawierają pełnych informacji, nie będą podlegały rejestracji. Lista szkół/placówek zakwalifikowanych do udziału w Marszu Żywych 2022 będzie sporządzona na podstawie informacji przekazanych w zgłoszeniach, w tym o braku uczestnictwa we wcześniejszych edycjach projektu, oraz z uwzględnieniem terminu przesłania wniosku do ministerstwa i ww. limitu 300 miejsc (wskazanego przez Organizatorów).

Informacja o zakwalifikowaniu danej grupy (wraz ze szczegółowymi informacjami natury organizacyjnej) lub niezakwalifikowaniu danej grupy, będzie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mailowy kierownika grupy – w terminie do 8 kwietnia br. Szkoły zakwalifikowane do udziału w Marszu otrzymają zwrot kosztów podróży do i z Oświęcimia (zgodnie z informacjami przedstawionymi w zgłoszeniu, w zakładce „Informacje o podróży” i dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów).

Seminarium przygotowawcze dla kierowników grup szkolnych zakwalifikowanych do udziału w Marszu Żywych 2022 odbędzie się w II połowie kwietnia br. – online. Przypominamy o obowiązku posiadania przez uczestników Marszu ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna lub dowód osobisty). Wszystkie grupy są zobowiązane do przybycia do Muzeum najpóźniej do godz. 11:15. Wejście na teren Muzeum będzie możliwe wyłącznie za okazaniem indywidualnych identyfikatorów. Wydarzenie będzie zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia. Szczegółowych informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej – Koordynator udziału polskiej młodzieży szkolnej w programie „Marsz Żywych”, tel. 22 3474312, e-mail: marsz.zywych@men.gov.pl

Załączniki