16 stycznia 2019

O nowym otwarciu w kształceniu zawodowym i branżowym z przedstawicielami branży hutniczej

Od września 2019 r. rozpocznie się nowy etap w kształceniu branżowym. O zmianach wprowadzanych ustawą z 22 listopada 2018 r., zwaną „ustawą zawodową”, Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer rozmawiała 9 stycznia 2019 r. z przedstawicielami branży hutniczej. Śląska Kurator Oświaty przedstawiła główne kierunki zmian w kształceniu branżowym, podkreślając rolę  pracodawców, firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa w funkcjonowaniu kształcenia branżowego, zawodowego  w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach, szkołach policealnych.

Zapewnienie kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy nie jest możliwe bez współpracy szkoły z pracodawcami, którzy posiadają największą wiedzę na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody. Szkoły, uruchamiając kształcenie w danym zawodzie, będą zobowiązane  nawiązać współpracę z pracodawcą właściwym dla tego zawodu lub branży, w ramach umowy lub porozumienia.

O luce pokoleniowej w branży mówił Stanisław Ból, szef dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland, podkreślając konieczność pozyskiwania nowych, przygotowanych  praktycznie, kadr. Prezes CMC Poland Jerzy Kozicz mówił o oczekiwaniach pracodawców wobec szkół przygotowujących praktycznie uczniów do podjęcia pracy, deklarując gotowość współpracy w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli zawodu.

W trakcie spotkania Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, Prezes CMC Poland Jerzy Kozicz  Stanisław Ból, szef dialogu społecznego w ArcelorMittal  podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie promowania kształcenia branżowego, wymiany informacji, doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyli również: Monika Roznerska, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland, Anna Kij dyrektor Wydziału Jakości Edukacji, Edmund Kubeczka dyrektor Biura Związku Pracodawców oraz kierownik oddziału w Kuratorium Oswiaty Zbigniew Martyniak –  koordynator kształcenia zawodowego i branżowego w woj. śląskim.