17 maja 2017

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – rekrutacja na stanowiska koordynatorów

 

Ogłoszenie

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminaria przygotowujące koordynatorów będą zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

Koordynatorzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń 
dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w seminarium i materiały będą bezpłatne. Koordynatorzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby, pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych będą 
w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych pilotażowo zmian związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z koordynatorów Porozumienie regulujące 
tę współpracę. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie pilotażowym ww. wdrażanych rozwiązań.

Praca koordynatorów będzie stanowiła istotny wkład merytoryczny do działań pilotażowych weryfikujących modelowe rozwiązania w zakresie wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniających założenia diagnozy funkcjonalnej.

 

Osoby zainteresowane stanowiskiem koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym materiałem i dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice (kancelaria pokój 6.10)  lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26 maja 2017 r. z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie-koordynator.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Katowicach do dnia 26 maja 2017 r.

Osoba do kontaktu:

Pani Małgorzata Talarczyk tel. 32/606-30-41